บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาง

กนกอร ศรีจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2547
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Phinitphutchaphong, J., Yodsri, K., Oncharoen, N., Srijan, K., Wudtipan, J., Kaewsara, S., Puttarak, P., Watcharin, W., & Chuenchom, L. (2022). Development of the lignin extraction method from para rubber wood sawdust with choline chloride-lactic acid deep eutectic solvent. Iop Conference Series: Earth And Environmental Science, 1139(1), Article number 012008.