บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

นุชนาฎ สุชาติพงศ์

นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2552
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2548
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไทย