นางสาว

อรพณา อังคสุวรรณ

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2559
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2555
บธ.บ. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย