บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาย

มงคล พรหมเอียด

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
ปวช. (เกษตรกรรม) วิทยาลัยเกษตรกรรมสตูล
ไทย