รศ.ดร.

พิศเรศ เมืองนิล

รองศาสตราจารย์
Fellow (UKPSF)

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2556
ปร.ด. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2550
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหารและต่อมไร้ท่อ

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 55177069100
1
Tipbunjong C., Sengkhim R., Thantongsakul S., Peerakietkhajorn S., Mayakun J., Huipao N., Khuituan P., 2023. Toxicological evaluation of Sargassum plagiophyllumextract in male mice. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 22(11): 2319-2326. (cited 0 times)
2
Hayeeawaema F., Muangnil P., Jiangsakul J., Tipbunjong C., Huipao N., Khuituan P., 2023. A novel model of adenine-induced chronic kidney disease-associated gastrointestinal dysfunction in mice: The gut-kidney axis. Saudi Journal of Biological Sciences 30(6) (cited 1 times)
4
Promdam N., Khuituan P., Panichayupakaranant P., 2022. Effects of standardized [6]-gingerol extracts and [6]-gingerol on isolated ileum and lower esophageal sphincter contractions in mice. Food Chemistry 378 (cited 5 times)
5
Khuituan P., Huipao N., Jeanmard N., Thantongsakul S., Promjun W., Chuthong S., Tipbunjong C., Peerakietkhajorn S., 2022. Sargassum plagiophyllum Extract Enhances Colonic Functions and Modulates Gut Microbiota in Constipated Mice. Nutrients 14(3) (cited 6 times)
6
Khuituan P., K-Da S., Konthapakdee N., Nhaemchei C., Pradab S., Nhaemchei C., 2021. Fluoxetine Affects Intestinal Motility via 5-HT3 and Muscarinic Receptors in ex vivo Mouse Model. Sains Malaysiana 50(12): 3647-3657. (cited 0 times)
7
Sengkhim R., Peerakietkhajorn S., Jeanmard N., Pongparadon S., Khuituan P., Thitiphatphuvanon T., Surinlert P., Tipbunjong C., 2021. Effects of Sargassum plagiophyllum extract pretreatment on tissue histology of constipated mice. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 20(11): 2339-2346. (cited 4 times)
8
Siringoringo B., Huipao N., Tipbunjong C., Nopparat J., Wichienchot S., Hutapea A., Khuituan P., 2021. Gracilaria fisheri oligosaccharides ameliorate inflammation and colonic epithelial barrier dysfunction in mice with acetic acid-induced colitis. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 11(10): 440-449. (cited 6 times)
9
K-da S., Peerakietkhajorn S., Siringoringo B., Muangnil P., Wichienchot S., Khuituan P., 2020. Oligosaccharides from Gracilaria fisheri ameliorate gastrointestinal dysmotility and gut dysbiosis in colitis mice. Journal of Functional Foods 71 (cited 23 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Hayeeawaema, F., Muangnil, P., Jiangsakul, J., Tipbunjong, C., Huipao, N., & Muangnil, P. (2023). A novel model of adenine-induced chronic kidney disease-associated gastrointestinal dysfunction in mice: The gut-kidney axis (SCIE). Saudi Journal Of Biological Sciences, 30(6), 103660 (1) - 103660 (9).
2
Promdam, N., Muangnil, P., & Panichayupakaranant, P. (2022). Effects of standardized [6]-gingerol extracts and [6]-gingerol on isolated ileum and lower esophageal sphincter contractions in mice (SCIE). Food Chemistry, 378, Article number 132077.
3
Muangnil, P., Huipao, N., Jeanmard, N., Thantongsakul, S., Promjun, W., Chuthong, S., Tipbunjong, C., & Peerakietkhajorn, S. (2022). Sargassum plagiophyllum Extract Enhances Colonic Functions and Modulates Gut Microbiota in Constipated Mice (SCIE). Nutrients, 14(3), Article number 496.
4
Muangnil, P., Nhaemchei, C., Pradab, S., K-da, S., & Konthapakdee, N. (2021). Fluoxetine Affects Intestinal Motility via 5-HT3 and Muscarinic Receptors in ex vivo Mouse Model (SCIE). Sains Malaysiana, 50(12), 3647-3657.
5
Sengkhim, R., Peerakietkhajorn, S., Jeanmard, N., Pongparadon, S., Muangnil, P., Thitiphatphuvanon, T., Surinlert, P., & Tipbunjong, C. (2021). Effects of Sargassum plagiophyllum extract pretreatment on tissue histology of constipated mice (SCIE). Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 20(11), 2339-2346.
6
Siringoringo, B., Huipao, N., Tipbunjong, C., Nopparat, J., Wichienchot, S., M Hutapea, A., & Muangnil, P. (2021). Gracilaria fisheri oligosaccharides ameliorate inflammation and colonic epithelial barrier dysfunction in mice with acetic acid-induced colitis (SCIE). Asian Pacific Journal Of Tropical Biomedicine, 11(10), 440 - 449.
7
K-da, S., Peerakietkhajorn, S., Siringoringo, B., Muangnil, P., Wichienchot, S., & Muangnil, P. (2020). Oligosaccharides from Gracilaria fisheri ameliorate gastrointestinal dysmotility and gut dysbiosis in colitis mice. Journal Of Functional Foods, 71, Article No.104021.
8
Peerakietkhajorn, S., Jeanmard, N., Chuenpanitkit, P., K-da, S., Bannob, K., & Muangnil, P. (2020). Effects of Plant Oligosaccharides Derived from Dragon Fruit on Gut Microbiota in Proximal and Distal Colon of Mice. Sains Malaysiana, 49(3), 605-613.
9
Hayeeawaema, F., Wichienchot, S., & Muangnil, P. (2020). Amelioration of gut dysbiosis and gastrointestinal motility by konjac oligo-glucomannan on loperamide-induced constipation in mice. Nutrition, 73, Article 110715.
10
Tipbunjong, C., Khuituan, P., Kitiyanant, Y., Suksamrarn, A., & Pholpramool, C. (2019). Diarylheptanoid 1-(4-hydroxyphenyl)-7-phenyl-(6E)-6-hepten-3-one enhances C2C12 myoblast differentiation by targeting membrane estrogen receptors and activates Akt-mTOR and p38 MAPK-NF-κB signaling axes. Journal Of Natural Medicines, 73(4), 735–744.
11
Khuituan, P., K-da, S., Bannop, K., Hayeeawaema, F., Peerakietkhajorn, S., Tipbunjong, C., Wichienchot, S., & Charoenphandhu, N. (2019). Prebiotic oligosaccharides from dragon fruits alter gut motility in mice. Biomedicine & Pharmacotherapy, 114, Article number 108821.
12
Kaewsaro, K., Nuanplab, S., Bumrungsri, S., & Khuituan, P. (2017). Furosemide suppresses ileal and colonic contractility via interactions with GABA-A receptor in mice. Clinical And Experimental Pharmacology And Physiology, 44(11), 1155-1165.