ผศ.ดร.

วิไลรัตน์ กันควร แก้วบริสุทธิ์สกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2559
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง(หลักสูตรนานาชาติ)) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2551
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2548
พย.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 55815445800
1
Kankuan W., Wanichanon C., Morani F., Thongrod S., Titone R., Siangcham T., Masini M., Novelli M., Sobhon P., Isidoro C., 2019. Starvation promotes autophagy-associated maturation of the testis in the giant freshwater prawn, macrobrachium rosenbergii. Frontiers in Physiology 10(SEP) (cited 7 times)
2
Thongrod S., Wanichanon C., Kankuan W., Siangcham T., Phadngam S., Morani F., Isidoro C., Sobhon P., 2018. Autophagy-associated shrinkage of the hepatopancreas in fasting male macrobrachium rosenbergii is rescued by neuropeptide F. Frontiers in Physiology 9(MAY) (cited 9 times)
3
Kankuan W., Wanichanon C., Titone R., Engsusophon A., Sumpownon C., Suphamungmee W., Morani F., Masini M., Novelli M., Isidoro C., Sobhon P., 2017. Starvation promotes autophagy-associated maturation of the ovary in the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii. Frontiers in Physiology 8(MAY) (cited 11 times)
4
Suwansa-ard S., Kankuan W., Thongbuakaew T., Saetan J., Kornthong N., Kruangkum T., Khornchatri K., Cummins S., Isidoro C., Sobhon P., 2016. Transcriptomic analysis of the autophagy machinery in crustaceans. BMC Genomics 17(1) (cited 16 times)
5
Siangcham T., Tinikul Y., Poljaroen J., Sroyraya M., Changklungmoa N., Phoungpetchara I., Kankuan W., Sumpownon C., Wanichanon C., Hanna P.J., Sobhon P., 2013. The effects of serotonin, dopamine, gonadotropin-releasing hormones, and corazonin, on the androgenic gland of the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii. General and Comparative Endocrinology 193: 10-18. (cited 36 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Wirakiat, W., Kaewborisutsakul, A., & Kaewborisutsakul, W. (2021). Anatomic position of the asterion and implication for neurosurgical procedure (SCIE). International Journal Of Morphology, 39(5), 1429-1435.