บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

ประภัสสร แซ่ลิ่ม

นักวิชาการศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2555
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย