นาย

มะนาเซ มะหลี

พนักงานห้องปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2007
วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย