บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดรุณาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2560
Ph.D. (Computer Science) Universite de Pau et des Pays de I' Adour
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2555
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2552
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 36599959200
1
Cardinale Y., Freites G., Valderrama E., Aguilera A., Angsuchotmetee C., 2022. Semantic framework of event detection in emergency situations for smart buildings. Digital Communications and Networks 8(1): 64-79. (cited 1 times)
2
Prapawit C., Angsuchotmetee C., 2021. A Study of Effect of Architectural Design on Quality of Service of a Live Streaming Application with Multiple Endpoints over LTE Network. ACM International Conference Proceeding Series (cited 0 times)
3
Angsuchotmetee C., Chbeir R., Cardinale Y., 2020. MSSN-Onto: An ontology-based approach for flexible event processing in Multimedia Sensor Networks. Future Generation Computer Systems 108: 1140-1158. (cited 15 times)
4
Angsuchotmetee C., Setthawong P., 2020. Blockvote : An architecture of ablockchain-based electronic voting system. ECTI Transactions on Computer and Information Technology 14(2): 174-189. (cited 1 times)
5
Angsuchotmetee C., Setthawong P., Udomviriyalanon S., 2019. BlockVOTE : An Architecture of a Blockchain-based Electronic Voting System. ICSEC 2019 - 23rd International Computer Science and Engineering Conference : 110-116. (cited 0 times)
6
Chbeir R., Cardinale Y., Corchero A., Bourreau P., Salameh K., Charbel N., Kallab L., Angsuchotmetee C., Calis G., 2019. OntoH2G: A semantic model to represent building infrastructure and occupant interactions. Smart Innovation, Systems and Technologies 131: 148-158. (cited 3 times)
7
Angsuchotmetee C., Kaewkandee P., 2018. VoDCoin: A cryptocurrency-based architecture for a decentralized-based video-on-demand service. MEDES 2018 - 10th International Conference on Management of Digital EcoSystems : 100-105. (cited 1 times)
8
Angsuchotmetee C., Chbeir R., Cardinale Y., Yokoyama S., 2018. A pipelining-based framework for processing events in multimedia sensor networks. Proceedings of the ACM Symposium on Applied Computing : 247-250. (cited 4 times)
9
Angsuchotmetee C., Chbeir R., Cardinale Y., Yokoyama S., 2018. A dynamic event detection framework for multimedia sensor networks. 2017 23rd Asia-Pacific Conference on Communications: Bridging the Metropolitan and the Remote, APCC 2017 2018-January: 1-6. (cited 3 times)
10
Angsuchotmetee C., Chbeir R., 2016. A survey on complex event definition languages in multimedia sensor networks. 8th International Conference on Management of Digital EcoSystems, MEDES 2016 : 99-108. (cited 8 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Angsuchotmetee, C., & Setthawong, P. (2020). BlockVOTE : An Architecture of a Blockchain-based Electronic Voting System. Ecti Transactions On Computer And Information Technology, 14(2), 174-189.
2
Angsuchotmetee, C., Chbeir, R., & Cardinale, Y. (2020). MSSN-Onto : An ontology-based approach for flexible event processing in Multimedia Sensor Networks. Future Generation Computer Systems, 108, 1140-1158.