บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

กมลลักษณ์ อินชูรัญ

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2550
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ไทย