บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาง

สวลี บัวศรี

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2544
บธ.บ. (การจัดการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ไทย