บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.หญิง จีรภา จารุศิวัตม์

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2558
M.B.A. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2552
บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย