บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาย

วณิกบุตร วัฒนมติพจน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Surachat, K., & Wattanamatiphot, W. (2015). A digital watermarking scheme using multi-watermark logos embedding and adaptive prediction algorithm. International Journal Of Applied Engineering Research, 10(3), 5663-5679.