ผศ.ดร.

อภิชัย พลชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2559
ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2552
วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2549
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 36911682000
1
Chanjamsri N., Phonchai A., Ngamchuea K., Nacapricha D., Wilairat P., Chaisiwamongkhol K., 2023. Determination of promethazine in forensic samples using multi-walled carbon nanotube-gold nanoparticle electrochemical sensor. Analytical Methods 16(6): 817-829. (cited 0 times)
2
Obma A., Nookaew K., Songsaeng R., Phonchai A., Hauser P.C., Wilairat P., Chantiwas R., 2023. Measurement of sweat lactate levels in exercise and non-exercise activities using capillary electrophoresis system with contactless conductivity detection and cyclodextrin-modified buffer. Arabian Journal of Chemistry 16(11) (cited 0 times)
3
Decha N., Sirirak J., Sooksawat D., Phonchai A., Pornsuwan S., Tansakul C., 2023. An irreversible paper-based profluorescent nitroxide probe for the selective detection of ascorbic acid. RSC Advances 13(39): 27663-27671. (cited 2 times)
4
Kaewnu K., Boonna S., Kongkaew S., Phonchai A., Chaisiwamongkhol K., Thongprajukaew K., Limbut W., 2023. A portable colorimetric device based on PVDF indicator gel for formaldehyde detection in food and wood products. Microchemical Journal 184 (cited 0 times)
5
Teoh W.K., Mohamed Sadiq N.S., Saisahas K., Phonchai A., Kunalan V., Md Muslim N.Z., Limbut W., Abdullah A.F.L., Chang K.H., 2023. Detection and discrimination of sedative-hypnotics in spiked beverage dry residues using attenuated total reflectance-Fourier transform infrared (ATR-FTIR) spectroscopy combined with chemometrics. Journal of Forensic Sciences 68(1): 75-85. (cited 2 times)
6
Chaisiwamongkhol K., Phonchai A., Pon-In S., Bunchuay T., Limbut W., 2022. A microplate spectrophotometric method for analysis of indole-3-carbinol in dietary supplements using p-dimethylaminocinnamaldehyde (DMACA) as a chromogenic reagent. Analytical Methods 14(35): 3366-3374. (cited 1 times)
8
Nualdee K., Buain R., Janchawee B., Sukree W., Thammakhet-Buranachai C., Kanatharana P., Chaisiwamongkhol K., Prutipanlai S., Phonchai A., 2022. A stir bar sorptive extraction device coupled with a gas chromatography flame ionization detector for the determination of abused prescription drugs in lean cocktail samples. Analytical Methods 14(26): 2557-2568. (cited 2 times)
9
Saisahas K., Soleh A., Promsuwan K., Saichanapan J., Phonchai A., Sadiq N.S.M., Teoh W.K., Chang K.H., Abdullah A.F.L., Limbut W., 2022. Nanocoral-like Polyaniline-Modified Graphene-Based Electrochemical Paper-Based Analytical Device for a Portable Electrochemical Sensor for Xylazine Detection. ACS Omega 7(16): 13913-13924. (cited 13 times)
10
Hahor W., Thongprajukaew K., Nuntapong N., Saekhow S., Rungruangsak-Torrissen K., Dumrongrittamatt T., Phonchai A., 2022. Partial pretreatment of ingredient mixture effectively improved feed chemical composition, physicochemical properties and in vitro digestibility. Animal Feed Science and Technology 285 (cited 3 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Eka Titik Yulikawanti, A., Phonchai, A., Janchawee, B., & Prutipanlai, S. (2024). Gas Chromatography-flame Ionization Technique for the Determination of Mitragynine, Caffeine, Diphenhydramine, Promethazine, and Tramadol in Kratom Drinks (SCIE). Journal Of Analytical Chemistry, 79(1), 73-80.
2
Teoh, W., Mohamed Sadiq, N., Saisahas, K., Phonchai, A., Kunalan, V., Md Muslim, N., Limbut, W., Abdullah, A., & Chang, K. (2023). Detection and discrimination of sedative-hypnotics in spiked beverage dry residues using attenuated total reflectance-Fourier transform infrared (ATR-FTIR) spectroscopy combined with chemometrics (SCIE). Journal Of Forensic Sciences, 68(1), 75 - 85.
3
Decha, N., Sirirak, J., Sooksawat, D., Phonchai, A., Pornsuwan, S., & Tansakul, C. (2023). An irreversible paper-based profluorescent nitroxide probe for the selective detection of ascorbic acid (SCIE). Rsc Advances, 13(39), 27663 - 27671.
4
Kaewnu, K., Boonna, S., Kongkaew, S., Phonchai, A., Chaisiwamongkhol, K., Thongprajukaew, K., & Limbut, W. (2023). A portable colorimetric device based on PVDF indicator gel for formaldehyde detection in food and wood products (SCIE). Microchemical Journal , 184, Article number 108162.
5
Teoh, W., Mohamed Sadiq, N., Saisahas, K., Phonchai, A., Kunalan, V., Md Muslim, N., Limbut, W., Abdullah, A., & Chang, K. (2022). Simultaneous detection of residual diazepam, ketamine, nimetazepam, and xylazine by high-performance liquid chromatography: application in drug-spiked beverages for forensic investigation (SCIE). Australian Journal Of Forensic Sciences, 55(6), 708 - 719.
6
Teoh, W., Mohamed Sadiq, N., Saisahas, K., Phonchai, A., Kunalan, V., Md Muslim, N., Limbut, W., Chang, K., & Abdullah, A. (2022). Vortex-assisted dispersive liquid–liquid microextraction-gas chromatography (VADLLME-GC) determination of residual ketamine, nimetazepam, and xylazine from drug-spiked beverages appearing in liquid, droplet, and dry forms (SCIE). Journal Of Forensic Sciences, 67(5), 1836 - 1845.
7
Nualdee, K., Buain, R., Janchawee, B., Sukree, W., Thammakate, C., Buranachai, C., Kanatharana, P., Chaisiwamongkhol, K., Prutipanlai, S., & Phonchai, A. (2022). A stir bar sorptive extraction device coupled with a gas chromatography flame ionization detector for the determination of abused prescription drugs in lean cocktail samples (SCIE). Analytical Methods, 14(26), 2557 - 2568.
8
Teoh, W., Mohamed Sadiq, N., Saisahas, K., Phonchai, A., Kunalan, V., Md Muslim, N., Limbut, W., Abdullah, A., & Chang, K. (2022). Accepted-Detection and discrimination of sedative-hypnotics in spiked beverage dry residues using attenuated total reflectance-Fourier transform infrared (ATR-FTIR) spectroscopy combined with chemometrics (SCIE). Journal Of Forensic Sciences, 00, 00.
9
Chaisiwamongkhol, K., Phonchai, A., Pon-in, S., Bunchuay, T., & Limbut, W. (2022). A microplate spectrophotometric method for analysis of indole-3-carbinol in dietary supplements using p-dimethylaminocinnamaldehyde (DMACA) as a chromogenic reagent (SCIE). Analytical Methods, 14(35), 3366–3374.
10
Sadiq, N., Teoh, W., Saisahas, K., Phonchai, A., Kunalan, V., Muslim, N., Limbut, W., Chang, K., & Abdullah, A. (2022). DETERMINATION OF RESIDUAL XYLAZINE BY GAS CHROMATOGRAPHY IN DRUG-SPIKED BEVERAGES FOR FORENSIC INVESTIGATION (SCIE). Malaysian Journal Of Analytical Sciences, 26(4), 774 - 787.
11
Saisahas, K., Soleh, A., Promsuwan, K., Saichanapan, J., Phonchai, A., Sadiq, N., Teoh, W., Chang, K., Abdullah, A., & Limbut, W. (2022). Nanocoral-like Polyaniline-Modified Graphene-Based Electrochemical Paper-Based Analytical Device for a Portable Electrochemical Sensor for Xylazine Detection (SCIE). Acs Omega, 7(16), 13913 - 13924.
12
Hahor, W., Thongprajukaew, K., Nuntapong, N., Saekhow, S., Rungruangsak-torrissen, K., Dumrongrittamatt, T., & Phonchai, A. (2022). Partial pretreatment of ingredient mixture effectively improved feed chemical composition, physicochemical properties and in vitro digestibility (SCIE). Animal Feed Science And Technology, 285, Article number 115216.
13
Kliangsuwan, A., Phonchai, A., & Bunkoed, O. (2022). A magnetic molecularly imprinted polymer hierarchical composite adsorbent embedded with a zinc oxide carbon foam nanocomposite for the extraction of sulfonamides (SCIE). Microchemical Journal, 179, Article No.107443.
14
Khongkla, S., Phonchai, A., Nurerk, P., & Bunkoed, O. (2022). A hierarchical composite ZnO@Carbon foam/PVA cryogel sorbent for the extraction and enrichment of parabens and synthetic phenolic antioxidant in fruit juice (SCIE). Microchemical Journal, 173, Article number 107013.
15
Kaewnu, K., Samoson, K., Thiangchanya, A., Phonchai, A., & Limbut, W. (2022). A novel colorimetric indicator for ethanol detection in preserved baby mangoes (SCIE). Food Chemistry, 369, Article number 130769.
16
Kaewnu, K., Promsuwan, K., Phonchai, A., Thiangchanya, A., Somapa, D., Somapa, N., Tayayuth, K., & Limbut, W. (2021). Cost-effective foam-based colorimetric sensor for roadside testing of alcohol in undiluted saliva (SCIE). Chemosensors, 9(12), Article number 334.
17
Thipwimonmas, Y., Thiangchanya, A., Phonchai, A., Thainchaiwattana, S., Jomsati, W., Jomsati, S., Tayayuth, K., & Limbut, W. (2021). The Development of Digital Image Colorimetric Quantitative Analysis of Multi-Explosives Using Polymer Gel Sensors (SCIE). Sensors, 21(23), Article number 8041.
18
Promsuwan, K., Soleh, A., Saisahas, K., Saichanapan, J., Thiangchanya, A., Phonchai, A., & Limbut, W. (2021). Micro-colloidal catalyst of palladium nanoparticles on polyaniline-coated carbon microspheres for a non-enzymatic hydrogen peroxide sensor (SCIE). Microchemical Journal, 171, Article number 106785.
19
Thipwimonmas, Y., Jaidam, J., Samoson, K., Khunseeraksa, V., Phonchai, A., Thiangchanya, A., Haw Chang, K., Lim Abdullah, A., & Limbut, W. (2021). A simple and rapid spectrophotometric method for nitrite detection in small sample volumes (SCIE). Chemosensors, 9(7), Article number 161.
20
Khoka, S., Samoson, K., Yodrak, J., Thiangchanya, A., Phonchai, A., & Limbut, W. (2021). A simply fabricated electrochemically pretreated glassy carbon electrode for highly sensitive determination of clonazepam by adsorptive cathodic stripping voltammetry (SCIE). Journal Of The Electrochemical Society, 168(5), Article number 057513.
21
Boonmee, W., Samoson, K., Yodrak, J., Thiangchanya, A., Phonchai, A., & Limbut, W. (2021). Adsorptive cathodic stripping voltammetry for quantification of alprazolam (SCIE). Molecules, 26(10), Article number 2958.
22
Saisahas, K., Soleh, A., Promsuwan, K., Phonchai, A., Mohamed Sadiq, N., Koon Teoh, W., Haw Chang, K., Lim Abdullah, A., & Limbut, W. (2021). A portable electrochemical sensor for detection of the veterinary drug xylazine in beverage samples (SCIE). Journal Of Pharmaceutical And Biomedical Analysis, 198, Article Number 113958.
23
Torrarit, K., Promsuwan, K., Soleh, A., Saisahas, K., Thiangchanya, A., Phonchai, A., & Limbut, W. (2021). Adsorptive Anodic Stripping Voltammetric Determination of Atropine in Urine Sample. Journal Of The Electrochemical Society, 168(3), Article number 037512.
24
Karamahito, P., Sitanurak, J., Nacapricha, D., Wilairat, P., Chaisiwamongkhol, K., & Phonchai, A. (2021). Paper device for distance-based visual quantification of sibutramine adulteration in slimming products. Microchemical Journal, 162, Article Number 105784.
25
Lantam, A., Limbut, W., Thiangchanya, A., & Phonchai, A. (2020). A portable optical colorimetric sensor for the determination of promethazine in lean cocktail and pharmaceutical doses. Microchemical Journal, 159, Article number 105519.
26
Chaisiwamongkhol, K., Labaidae, S., Ponin, S., Pinsrithong, S., Bunchuay, T., & Phonchai, A. (2020). Smartphone-based colorimetric detection using gold nanoparticles of sibutramine in suspected food supplement products. Microchemical Journal, 158, Article number 105273.
27
Phonchai, A., Pinsrithong, S., Janchawee, B., Prutipanlai, S., Botpiboon, O., & Keawpradub, N. (2020). Simultaneous Determination of Abused Prescription Drugs by Simple Dilute-and-Shoot Gas Chromatography – Flame Ionization Detection (GC-FID) (SCIE). Analytical Letters, 54(4), 716 - 728.
28
Phonchai, A., Rattana, S., & Thongprajukaew, K. (2020). A portable sol-gel urea colorimetric method for the determination of urea in feedstuffs. Food Chemistry, 319, Article number 126545.
29
-, S., Inpota, P., Phonchai, A., Wilairat, P., & Chantiwas, R. (2020). Rapid measurement of indole levels in Brassica vegetables using one millilitre binary organic extraction solvent and capillary electrophoresis-UV analysis. Phytochemical Analysis, 31(4), 552-530.