นาย

ธนาวัฒน์ เที่ยงตรง

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ไทย