นาย

นพวงค์ ห่อทอง

ช่างไฟฟ้า

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2550
ปวส. (ช่างไฟฟ้า)