ดร.

อัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2557
ปร.ด. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2550
ภ.ม. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2547
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 36247312500
1
Pomwised R., Naknaen A., Surachat K., Issuriya A., Prochantasene S., Wiriyaprom R., Ngasaman R., 2023. Antibiotic-resistant Escherichia coli from goat farms and the potential treatment by Acalypha indica L. extract. Small Ruminant Research 219 (cited 0 times)
2
Issuriya A., Jatutasri K., Sanpinit S., Chusri S., Voravuthikunchai S.P., Kaewmanee T., Phoopha S., Jetwanna K.W.n., Limsuwan S., 2023. Potential applications of Rhodomyrtus tomentosa leaf extract as natural anti-staphylococcal additive in food systems: Efficacy and in vivo safety evaluation. Food Science and Technology International (cited 1 times)
3
Sanpinit S., Moosigapong K., Jarukitsakul S., Jatutasri K., Issuriya A., Joycharat N., Maneenoon K., Jaisamut P., Chusri S., Voravuthikunchai S.P., Jetwanna K.W.n., Limsuwan S., 2022. Selected Thai traditional polyherbal medicines suppress the cariogenic properties of Streptococcus mutans by disrupting its acid formation and quorum sensing abilities. South African Journal of Botany 144: 355-363. (cited 2 times)
4
Kwangjai J., Cheaha D., Manor R., Sa-ih N., Samerphob N., Issuriya A., Wattanapiromsakul C., Kumarnsit E., 2021. Modification of brain waves and sleep parameters by Citrus reticulata Blanco. cv. Sai-Nam-Phueng essential oil. Biomedical Journal 44(6): 727-738. (cited 9 times)
5
Sakunpak A., Saingam W., Jaisamut S., Issuriya A., Ruangrungsi N., 2021. Pyranocarbazole alkaloids, isolated from Clausena cambodiana leaves, as a pancreatic cholesterol esterase inhibitor, and their HPLC–DAD quantitative determination method. Chemical Papers 75(6): 2451-2458. (cited 2 times)
6
Limsuwan S., Jarukitsakul S., Issuriya A., Chusri S., Joycharat N., Jaisamut P., Saising J., Jetwanna K.W.n., Voravuthikunchai S.P., 2020. Thai herbal formulation ‘Ya-Pit-Samut-Noi’: Its antibacterial activities, effects on bacterial virulence factors and in vivo acute toxicity. Journal of Ethnopharmacology 259 (cited 10 times)
7
Samerphob N., Cheaha D., Issuriya A., Chatpun S., Lertwittayanon W., Jensen O., Kumarnsit E., 2020. Changes in neural network connectivity in mice brain following exposures to palatable food. Neuroscience Letters 714 (cited 5 times)
8
Samerphob N., Issuriya A., Cheaha D., Chatpun S., Jensen O., Kumarnsit E., 2019. Beta and gamma synchronous oscillations in neural network activity in mice-induced by food deprivation. Neuroscience Letters 709 (cited 1 times)
9
Wetchakul P., Goon J.A., Adekoya A.E., Olatunji O.J., Ruangchuay S., Jaisamut P., Issuriya A., Kunworarath N., Limsuwan S., Chusri S., 2019. Traditional tonifying polyherbal infusion, Jatu-Phala-Tiga, exerts antioxidant activities and extends lifespan of Caenorhabditis elegans. BMC Complementary and Alternative Medicine 19(1) (cited 28 times)
10
Issuriya A., Kumarnsit E., Reakkamnuan C., Samerphob N., Sathirapanya P., Cheaha D., 2019. Dexamethasone induces alterations of slow wave oscillation, rapid eye movement sleep and high-voltage spindle in rats. Acta Neurobiologiae Experimentalis 79(3): 251-260. (cited 3 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Niyomchan, A., Chatgat, W., Chatawatee, B., Keereekoch, T., Issuriya, A., Jaisamut, P., Chusri, S., & Kunworarath, N. (2023). Safety Evaluation of the Polyherbal Formulation NawaTab: Acute and Subacute Oral Toxicity Studies in Rats (SCIE). Evidence-based Complementary And Alternative Medicine, 23, 9413458.
2
Issuriya, A., Jatutasri, K., Sanpinit, S., Chusri, S., Voravuthikunchai, S., Kaewmanee, T., Phoopha, S., Jetwanna, K., & Limsuwan, S. (2023). Potential applications of Rhodomyrtus tomentosa leaf extract as natural anti-staphylococcal additive in food systems: Efficacy and in vivo safety evaluation (SCIE). Food Science And Technology International, 23, 10820132231165667.
3
Pomwised, R., Naknaen, A., Surachat, K., Issuriya, A., Prochantasene, S., Wiriyaprom, R., & Ngasaman, R. (2023). Antibiotic-resistant Escherichia coli from goat farms and the potential treatment by Acalypha indica L. extract (SCIE). Small Ruminant Research, 219, Article number 106889.
4
Samerphob, N., Cheaha, D., Issuriya, A., Kumarnsit, E., & Manor, R. (2022). Cognitive arousal assessment from central to peripheral nervous functions in school-age children. International Journal Of Child Development And Mental Health, 10(1), 41–49.
5
Sanpinit, S., Moosigapong, K., Jarukitsakul, S., Jatutasri, K., Issuriya, A., Joycharat, N., Maneenoon, K., Jaisamut, P., Chusri, S., Voravuthikunchai, S., Jetwanna, K., & Limsuwan, S. (2022). Selected Thai traditional polyherbal medicines suppress the cariogenic properties of Streptococcus mutans by disrupting its acid formation and quorum sensing abilities (SCIE). South African Journal Of Botany, 144, 355 - 363.
6
Issuriya, A., Thongbang, U., Sontimuang, C., Sanpinit, S., Chusri, S., Kaewmanee, T., & Limsuwan, S. (2021). Aquilaria subIntegra herbal tea leaves: 28-day repeated-dose oral sub-acute toxicity in Wistar rats (ESCI). Journal Of Complementary Medicine Research, 12(4), 291-297.
7
Kwangjai, J., Cheaha, D., Manor, R., Sa-ih, N., Samerphob, N., Issuriya, A., Wattanapiromsakul, C., & Kumarnsit, E. (2021). Modification of brain waves and sleep parameters by Citrus reticulata Blanco. cv. Sai-Nam-Phueng essential oil (SCIE). Biomedical Journal, 44(6), 727-738.
8
Sakunpak, A., Saingam, W., Jaisamut, S., Issuriya, A., & Ruangrungsi, N. (2021). Pyranocarbazole alkaloids, isolated from Clausena cambodiana leaves, as a pancreatic cholesterol esterase inhibitor, and their HPLC–DAD quantitative determination method (SCIE). Chemical Papers, 75(6), 2451–2458.
9
Limsuwan, S., Jarukitsakul, S., Issuriya, A., Chusri, S., Joycharat, N., Jaisamut, P., Saising, J., Jetwanna, K., & Voravuthikunchai, S. (2020). Thai herbal formulation ‘Ya-Pit-Samut-Noi’: Its antibacterial activities, effects on bacterial virulence factors and in vivo acute toxicity.. Journal Of Ethnopharmacology, 259, Article No.112975 (1-13).
10
Samerphob, N., Cheaha, D., Issuriya, A., Chatpun, S., Lertwittayanon, W., Jensen, O., & Kumarnsit, E. (2020). Changes in neural network connectivity in mice brain following exposures to palatable food. Neuroscience Letters, 714(2020), Article number 134542.
11
Issuriya, A., Puangkeaw, N., Choochana, P., Jaisamut, P., Kunworarath, N., Maneenoon, K., Limsuwan, S., Kaewmanee, T., & Chusri, S. (2019). Subacute toxicity and antioxidant potential of traditional Thai poly-herbal tea ‘Phy-Blica-D’ used as a rejuvenation formula (ESCI). Pharmacognosy Research, 11(3), 295-303.
12
Wetchakul, P., Aan Goon, J., Adekoya, A., Joshua Olatunji, O., Ruangchuay, S., Jaisamut, P., Issuriya, A., Kunworarath, N., Limsuwan, S., & Chusri, S. (2019). Traditional tonifying polyherbal infusion, Jatu-Phala-Tiga, exerts antioxidant activities and extends lifespan of Caenorhabditis elegans (SCIE). Bmc Complementary And Alternative Medicine, 19(1), Article number 209.
13
Issuriya, A., Kumarnsit, E., Raekkhamnuan, C., Samerphob, N., Sathirapanya, P., & Cheaha, D. (2019). Dexamethasone induces alterations of slow wave oscillation, rapid eye movement sleep and high-voltage spindle in rats. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 79(3), 251-260.
14
Samerphob, N., Issuriya, A., Cheaha, D., Chatpun, S., Jensen, O., & Kumarnsit, E. (2019). Beta and gamma synchronous oscillations in neural network activity in mice-induced by food deprivation. Neuroscience Letters, 709, Article number 134398.
15
Cheaha, D., Issuriya, A., Manor, R., Kwangjai, J., Rujiralai, T., & Kumarnsit, E. (2016). Modification of sleep-waking and electroencephalogram induced by vetiver essential oil inhalation. Journal Of Intercultural Ethnopharmacology, 5(1), 72-78.
16
Issuriya, A., Kumarnsit, E., Wattanapiromsakul, C., & Vongvatcharanon, U. (2014). Histological studies of neuroprotective effects of Curcuma longa Linn. on neuronal loss induced by dexamethasone treatment in the rat hippocampus (SCIE). Acta Histochemica, 116(8), 1443-1453.
17
Panichayupakaranant, P., Issuriya, A., & Sirikatitham, A. (2010). Preparation method and stability of ellagic acid-rich pomegranate fruit peel extract (SCIE). Pharmaceutical Biology, 48(2), 201 - 205.
18
Panichayupakarananta, P., Issuriya, A., Sirikatitham, A., & Wang, W. (2010). Antioxidant assay-guided purification and LC determination of ellagic acid in pomegranate peel (SCIE). Journal Of Chromatographic Science, 48(6), 456 - 459.