บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิชชาจารย์
พี่เลี้ยง PSU-TPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2557
Ph.D. (Computer Science) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
มาเลเซีย
2549
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ไทย
2544
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไทย
2537
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Technological Adoption, IT in Tourism, M-commerce, M-learning, E-learning, E-commerce, Knowledge management, SEM PLS

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 56651014500
1
Matayong S., Jetwanna K.W., Choksuchat C., Choosawang S., Trakulmaykee N., Limsuwan S., Inthanuchit K.S., 2023. IoT-based systems and applications for elderly healthcare: a systematic review. Universal Access in the Information Society (cited 0 times)
2
Prateepausanont N., Choksuchat C., Jetwanna K.W.N., Trakulmaykee N., Bureekarn S., Chantachart J., Inthanuchit K.S., Songwathana P., 2022. Developing IoT Telehealth Physical Therapy in Community Potential and Future Pandemics. 2022 IEEE 13th Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference, IEMCON 2022 : 452-457. (cited 2 times)
3
Lim S.C., Lim S.P., Trakulmaykee N., Tan J.S., Choksuchat C., Lee C.K., Lim J.T., 2020. A proposed conceptual framework of factors influencing consumer e-wallet adoption in Malaysia and Thailand. Handbook of Research on Innovation and Development of E-Commerce and E-Business in ASEAN : 247-269. (cited 1 times)
4
Saebao S., Matayong S., Trakulmaykee N., 2020. QoX based ETL Design for Business Intelligence System of Lecturers' Qualifications Analysis. 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2020 : 539-542. (cited 0 times)
5
Saeteng T., Srionuan T., Choksuchat C., Trakulmaykee N., 2019. Reforming Warning and Obstacle Detection Assisting Visually Impaired People on mHealth. 2019 IEEE International Conference on Consumer Electronics - Asia, ICCE-Asia 2019 : 176-179. (cited 1 times)
6
Trakulmaykee N., Benrit P., 2019. Emerging applications: Tourism. Managing Mobile Technologies: An Analysis From Multiple Perspectives : 243-265. (cited 0 times)
7
Trakulmaykee N., Wongsirichot T., Trakulmaykee Y., 2019. Emerging applications: Mobile food information. Managing Mobile Technologies: An Analysis From Multiple Perspectives : 211-241. (cited 0 times)
8
Trakulmaykee N., Wongsirichot T., Trakulmaykee Y., 2018. A Comparative Study of Factors' Influences Affecting Tourists' Intention to Use Mobile Food Information: Independent Tourists and Package Tourists. International Journal of Innovation and Technology Management 15(1) (cited 4 times)
9
Lim S., Lim S., Trakulmaykee N., 2018. An empirical study on factors affecting e-commerce adoption among SMEs in west Malaysia. Management Science Letters 8(5): 381-392. (cited 21 times)
10
Trakulmaykee N., Benrit P., 2015. Investigating determinants and interaction quality effects on tourists' intention to use mobile tourism guide. International Journal of Innovation and Technology Management 12(1) (cited 6 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
ตระกูลเมฆี, น. (2020). ผลการเรียนรู้ของการจัดการเรียนรู้บนฐานการวิจัยในหัวข้อการจัดการความรู้ในองค์กร (LEARNING OUTCOMES OF RESEARCH-BASED LEARNING ON CONTENT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ORGANIZATION). วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (journal Of Education Naresuan University), 22(4), 129-138.
2
สุนทรวราภาส, ป., ตระกูลเมฆี, น., & มะตาหยง, ส. (2020). การวิเคราะห์แบบ RFM ในการแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานตามพฤติกรรมการยืมทรัพยากรสารสนเทศของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1(RFM Analysis to Segment Users of Circulation at Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resource Center, Prince of Songkla University). วารสารบรรณศาสตร์ มศว (journal Of Library And Information Science Srinakharinwirot University ), 13(1), 29-37.
3
Pratan, T., Hnuchek, K., ตระกูลเมฆี, น., Petcharat, S., Seamhan, P., & Manwicha, J. (2020). การบริหารจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงสำหรับนักท่องเที่ยว กลุ่มผู้สูงอายุ (Logistical Tourism Management in Phatthalung for Elderly Tourists). วารสารหาดใหญ่วิชาการ (hatyai Academic Journal ), 18(2), 219-240.
4
Lim, S., Lim, S., & Trakulmaykee, N. (2018). An empirical study on factors affecting e-commerce adoption among SMEs in west Malaysia. Management Science Letters, 8(5), 381-392.
5
Trakulmaykee, N., Wongsirichot, T., & Trakulmaykee, Y. (2018). A Comparative Study of Factors’ Influences Affecting Tourists’ Intention to Use Mobile Food Information: Independent Tourists and Package Tourists. International Journal Of Innovation And Technology Management, 15(1), 1-20.
6
Benrit, P., & Trakulmaykee, N. (2016). The Relationships among Food Quality, Service Quality, Physical Environment and Customers’ Satisfaction in Thai Dining Restaurant in Malaysia. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 3(1), 41-61.
7
Trakulmaykee, N., & Benrit, P. (2015). Investigating determinants and interaction quality effects on tourists intention to use mobile tourism guide. International Journal Of Innovation And Technology Management, 12(1), 1550005.