บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

สิริพร ฮกทา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2541
คศ.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไทย