บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

วิชชุดา สุขนุ้ย

นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2557
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย