บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

ภุมริน ทนหมัด

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2552
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย