บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาย

วิศรุต พวยพุ่ง

นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2556
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2552
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Prasitpong, S., Puaypung, W., & Rakkapao, S. (2023). Investigate the physics of instant noodles in a hot cup using Arduino temperature sensors. Physics Education, 58(2), Article number 025005.
2
Puaypung, W., Rakkapao, S., & Prasitpong, S. (2022). Young s modulus determination for a vibrated metal ruler using Arduino. Physics Education, 57(4), Article number 045023.
3
Phayphung, W., & Rakkapao, S. (2018). A low-cost Arduino microcontroller for measuring magnetic fields in a solenoid. Journal Of Physics: Conference Series, 1144, Aritcle Number 012125.