บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาย

วิศรุต พวยพุ่ง

นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2556
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2552
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Puaypung, W., Phannarai, K., Prasitpong, S., & Rakkapao, S. (2023). Explore the polarisation ability of sunglasses using Arduino-based lux meter. Physics Education, 58(5), Article number 055006.
2
Prasitpong, S., Puaypung, W., & Rakkapao, S. (2023). Investigate the physics of instant noodles in a hot cup using Arduino temperature sensors. Physics Education, 58(2), Article number 025005.
3
Puaypung, W., Rakkapao, S., & Prasitpong, S. (2022). Young s modulus determination for a vibrated metal ruler using Arduino. Physics Education, 57(4), Article number 045023.
4
Phayphung, W., & Rakkapao, S. (2018). A low-cost Arduino microcontroller for measuring magnetic fields in a solenoid. Journal Of Physics: Conference Series, 1144, Aritcle Number 012125.