นาย

อัมรินทร์ มัคกิติกาล

วิศวกร

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์และไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ไทย