บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

ชัญชิสา ทันพรม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2548
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)