ดร.

นวิยา ฮุยเป้า

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2560
ปร.ด. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2554
วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2552
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57194186923
1
Phababpha S., Sri-Amad R., Huipao N., Sriwannawit P., Roengrit T., 2024. Daily Step Count and its Association with Arterial Stiffness Parameters in Older Adults. Annals of Geriatric Medicine and Research 28(1): 101-109. (cited 0 times)
2
Sri-Amad R., Huipao N., Sriwannawit P., Prasertsri P., Roengrit T., 2024. Comparison of Heart Rate Variability in Thai Older Adults with Hypertension, Pre-Hypertension, and Normotension. Scientific World Journal 2024 (cited 0 times)
3
Tipbunjong C., Sengkhim R., Thantongsakul S., Peerakietkhajorn S., Mayakun J., Huipao N., Khuituan P., 2023. Toxicological evaluation of Sargassum plagiophyllumextract in male mice. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 22(11): 2319-2326. (cited 0 times)
4
Hayeeawaema F., Muangnil P., Jiangsakul J., Tipbunjong C., Huipao N., Khuituan P., 2023. A novel model of adenine-induced chronic kidney disease-associated gastrointestinal dysfunction in mice: The gut-kidney axis. Saudi Journal of Biological Sciences 30(6) (cited 1 times)
5
Roengrit T., Sri-Amad R., Huipao N., Phababpha S., Prasertsri P., 2023. Impact of Fasting Blood Glucose Levels on Blood Pressure Parameters among Older Adults with Prediabetes. Scientific World Journal 2023 (cited 1 times)
6
Khuituan P., Huipao N., Jeanmard N., Thantongsakul S., Promjun W., Chuthong S., Tipbunjong C., Peerakietkhajorn S., 2022. Sargassum plagiophyllum Extract Enhances Colonic Functions and Modulates Gut Microbiota in Constipated Mice. Nutrients 14(3) (cited 6 times)
7
Siringoringo B., Huipao N., Tipbunjong C., Nopparat J., Wichienchot S., Hutapea A., Khuituan P., 2021. Gracilaria fisheri oligosaccharides ameliorate inflammation and colonic epithelial barrier dysfunction in mice with acetic acid-induced colitis. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 11(10): 440-449. (cited 6 times)
8
Roengrit T., Sri-Amad R., Huipao N., 2021. High systolic blood pressure is associated with increased cardio-ankle vascular index in the elderly. Artery Research 27(1): 25-31. (cited 0 times)
9
Peerakietkhajorn S., Huipao N., Hiranyachattada S., 2019. Effects of melamine and cyanuric acid on renal function and structure in rats. Sains Malaysiana 48(8): 1721-1728. (cited 4 times)
10
Muangnil P., Huipao N., Kirirat P., Hiranyachattada S., 2018. Quercetin improves survival rate of cisplatin-induced acute nephrotoxicity: A renal clearance and histopathological study. Songklanakarin Journal of Science and Technology 40(3): 666-675. (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Tipbunjong, C., Sengkhim, R., Thantongsakul, S., Peerakietkhajorn, S., Mayakun, J., Huipao, N., & Khuituan, P. (2023). Toxicological evaluation of Sargassum plagiophyllumextract in male mice (SCIE). Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 22(11), 2319 - 2326.
2
Roengrit, T., Sri-amad, R., Huipao, N., Phababpha, S., & Prasertsri, P. (2023). Impact of Fasting Blood Glucose Levels on Blood Pressure Parameters among Older Adults with Prediabetes (SCIE). Scientific World Journal, 2023, Article number 1778371.
3
Hayeeawaema, F., Muangnil, P., Jiangsakul, J., Tipbunjong, C., Huipao, N., & Muangnil, P. (2023). A novel model of adenine-induced chronic kidney disease-associated gastrointestinal dysfunction in mice: The gut-kidney axis (SCIE). Saudi Journal Of Biological Sciences, 30(6), 103660 (1) - 103660 (9).
4
Muangnil, P., Huipao, N., Jeanmard, N., Thantongsakul, S., Promjun, W., Chuthong, S., Tipbunjong, C., & Peerakietkhajorn, S. (2022). Sargassum plagiophyllum Extract Enhances Colonic Functions and Modulates Gut Microbiota in Constipated Mice (SCIE). Nutrients, 14(3), Article number 496.
5
Siringoringo, B., Huipao, N., Tipbunjong, C., Nopparat, J., Wichienchot, S., M Hutapea, A., & Muangnil, P. (2021). Gracilaria fisheri oligosaccharides ameliorate inflammation and colonic epithelial barrier dysfunction in mice with acetic acid-induced colitis (SCIE). Asian Pacific Journal Of Tropical Biomedicine, 11(10), 440 - 449.
6
Roengrit, T., Sri-amad, R., & Huipao, N. (2021). High systolic blood pressure is associated with increased cardio-ankle vascular index in the elderly. Artery Research, 27(1), 25 - 31.
7
Sri-amad, R., Huipao, N., Prasertsri, P., & Roengrit, T. (2020). Aortic Pulse Wave Velocity, Ankle-Brachial Index, and Malondialdehyde in Older Adults with or without Metabolic Syndrome. Pulse, 8(1-2), 31–39.
8
Roengrit, T., ศรีอาหมัด, ร., & ฮุยเป้า, น. (2019). การเปรียบเทียบจ􀄞ำนวนก้าวการเดิน สมรรถภาพปอดและสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุที่มีและไม่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (journal Of Medicine And Health Sciences), 26(3), 44-58.
9
Peerakietkhajorn, S., Huipao, N., & Hiranyachattada, S. (2019). Effects of Melamine and Cyanuric Acid on Renal Function and Structure in Rats. Sains Malaysiana, 48(8), 1721-1728.
10
Muangnil, P., Huipao, N., Khirirat, P., & Hiranyachattada, S. (2018). Quercetin improves survival rate of cisplatin-induced acutenephrotoxicity: A renal clearance and histopathological study. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 40(3), 666-675.