นางสาว

กนกเลิศลักษณ์ สุจริตพนิต

จ.บริหารงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2551
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไทย