บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

ลักขณา กัณหะยูวะ วิงก์ฟิลด์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2559
Ph.D. (Medical Mycology) Imperial College London
United Kingdom
2551
M.Sc. (Biotechnology) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2548
B.Sc.Hons. (Microbiology) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Mycology, Medical mycology, Molecular microbiology, Fungal viruses

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 55270253500
1
Wingfield L.K., Phaichamnan A., Jumnongnit T., 2021. Evaluation of biosecurity and fungal contaminants in the poultry farms in Songkhla Province, Thailand. ScienceAsia 47(4): 486-495. (cited 2 times)
2
Atcharawiriyakul J., Coutts R., Wingfield L.K., 2021. Discovery of Aspergillus mycoviruses and development of mycovirus-based vector for gene silencing in the human pathogenic fungus Aspergillus fumigatus. Asia-Pacific Journal of Science and Technology 26(3) (cited 0 times)
3
Wingfield L.K., Atcharawiriyakul J., 2021. Evaluation of simple and rapid dna extraction methods for molecular identification of fungi using the internal transcribed spacer regions. Asia-Pacific Journal of Science and Technology 26(2) (cited 7 times)
4
Wingfield L.K., 2020. Morphological study, production and cryopreservation of blastospores of entomopathogenic fungi. ScienceAsia 46(5): 557-567. (cited 4 times)
6
Kanhayuwa L., Kotta-Loizou I., Özkan S., Gunning A.P., Coutts R.H.A., 2015. A novel mycovirus from Aspergillus fumigatus contains four unique dsRNAs as its genome and is infectious as dsRNA. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 112(29): 9100-9105. (cited 113 times)
7
Ali I., Kanhayuwa L., Rachdawong S., Rakshit S.K., 2013. Identification, phylogenetic analysis and characterization of obligate halophilic fungi isolated from a man-made solar saltern in Phetchaburi province, Thailand. Annals of Microbiology 63(3): 887-895. (cited 33 times)
8
Kozlakidis Z., Herrero N., Ozkan S., Kanhayuwa L., Jamal A., Bhatti M.F., Coutts R.H.A., 2013. Sequence determination of a quadripartite dsRNA virus isolated from Aspergillus foetidus. Archives of Virology 158(1): 267-272. (cited 37 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Wingfield, L., Atcharawiriyakul, J., & Jitprasitporn, N. (2024). Diversity and characterization of culturable fungi associated with the marine sea cucumber Holothuria scabra (SCIE). Plos One, 19(1), e0296499.
2
Wingfield, L., Jitprasitporn, N., & Che-alee, N. (2023). Isolation and characterization of halophilic and halotolerant fungi from man-made solar salterns in Pattani Province, Thailand (SCIE). Plos One, 18(2), e0281623.
3
Atcharawiriyakul, J., Coutts, R., & Wingfield, L. (2021). Discovery of Aspergillus mycoviruses and development of mycovirus-based vector for gene silencing in the human pathogenic fungus Aspergillus fumigatus. Asia-pacific Journal Of Science And Technology, 26(3), Article ID.: APST-26-03-10..
4
Wingfield, L., Phaichamnan, A., & Jumnongnit, T. (2021). Evaluation of biosecurity and fungal contaminants in the poultry farms in Songkhla Province, Thailand (SCIE) . Scienceasia, 47(4), 486-495.
5
Wingfield, L., & Atcharawiriyakul, J. (2021). Evaluation of simple and rapid DNA extraction methods for molecular identification of fungi using the ITS regions. Asia-pacific Journal Of Science And Technology (apst), 26(2), APST-26-02-01 (1-7).
6
Wingfield, L. (2020). Morphological study, production and cryopreservation of blastospores of entomopathogenic fungi. Science Asia, 46(5), 557-567.