บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

ชิดชนก โชคสุชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2558
ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไทย
2553
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไทย
2546
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 36738807400
1
Benhawan A., Matayong S., Choksuchat C., 2022. Forecasting Water Inflow for Bang Lang Dam. 2022 IEEE 12th Annual Computing and Communication Workshop and Conference, CCWC 2022 : 229-233. (cited 0 times)
2
Khumnaewnak S., Choksuchat C., Kanghae S., Jetwanna K.W., Thongpim N., Matayong S., Bejrananda T., 2021. On the design and evaluation of decision support platform for prostate cancer disease. LifeTech 2021 - 2021 IEEE 3rd Global Conference on Life Sciences and Technologies : 333-336. (cited 0 times)
3
Jiamsawat W., Choksuchat C., Matayong S., 2021. Blockchain-Based Electronic Medical Records Management of Hospital Emergency Ward. 2021 International Conference on COMmunication Systems and NETworkS, COMSNETS 2021 : 674-679. (cited 2 times)
4
Krairiksh K., Choksuchat C., 2021. Awareness of Green Academic Library by KYL Dashboard towards Sustainable Digital University. Proceedings - 2nd SEA-STEM International Conference, SEA-STEM 2021 : 108-111. (cited 1 times)
5
Thongpim N., Choksuchat C., Bejrananda T., Matayong S., 2020. On Predicting Survival Opportunities for Prostate Cancer by COX Regression in PSU Patients Data. 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2020 : 775-778. (cited 1 times)
6
Amplod S., Choksuchat C., Sopitpan S., 2020. IoT Prototype System for Healthcare on Monitoring of Knee Osteoarthritis Treatment Patients. LifeTech 2020 - 2020 IEEE 2nd Global Conference on Life Sciences and Technologies : 303-306. (cited 2 times)
7
Saeteng T., Srionuan T., Choksuchat C., Trakulmaykee N., 2019. Reforming Warning and Obstacle Detection Assisting Visually Impaired People on mHealth. 2019 IEEE International Conference on Consumer Electronics - Asia, ICCE-Asia 2019 : 176-179. (cited 0 times)
8
Chantrapornchai C., Choksuchat C., 2018. TripleID-Q: RDF Query Processing Framework Using GPU. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 29(9): 2121-2135. (cited 6 times)
9
Choksuchat C., Chantrapornchai C., 2018. Practical parallel string matching framework for RDF entailments with GPUs. Information Systems Frontiers 20(4): 863-882. (cited 2 times)
10
Choksuchat C., Gorlatch S., Chantrapornchai C., 2018. CBM: A compact representation and its parallel search for query processing on GPU. Proceedings of the ACM Symposium on Applied Computing : 1065-1067. (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Chantrapornchai, C., Bunlaw, N., & Choksuchat, C. (2018). Semantic Image Search: Case Study for Western Region Tourism in Thailand. Journal Of Information Processing Systems, 14(5), 1195-1214.
2
Chantrapornchai, C., & Choksuchat, C. (2018). TripleID-Q: RDF Query Processing Framework using GPU. Ieee Transactions On Parallel And Distributed Systems, 00, 1-14.