บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

อุไรพรรณ แซ่ตัน

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2561
Ph.D. (Molecular Biology) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2555
M.Sc. (Molecular Biology) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2552
B.Sc. (Biology) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57191674684
1
Potiyanadech W., Saetan U., Choomee C., Chotigeat W., 2022. Molecular markers for differentiation of Fenneropenaeus merguiensis among Penaeus species. Aquaculture Research 53(11): 3984-3995. (cited 0 times)
2
Saetan U., Nontasak P., Palasin K., Saelim H., Wonglapsuwan M., Mayakun J., Pongparadon S., Chotigeat W., 2021. Potential health benefits of fucoidan from the brown seaweeds Sargassum plagiophyllum and Sargassum polycystum. Journal of Applied Phycology 33(5): 3357-3364. (cited 3 times)
3
Chaichanit N., Saetan U., Wonglapsuwan M., Chotigeat W., 2020. Effect of the interaction between ribosomal protein L10a and insulin receptor on carbohydrate metabolism. Heliyon 6(12) (cited 0 times)
4
Kedjarune-Leggat U., Saetan U., Khongsaengkaeo A., Suwannarat S., Deachamag P., Wonglapsuwan M., Pornprasit R., Thongkamwitoon W., Phumklai P., Chaichanan J., Chotigeat W., 2020. Biological activities of a recombinant fortilin from Fenneropenaeus merguiensis. PLoS ONE 15(10 October) (cited 1 times)
6
Saetan U., Sangket U., Deachamag P., Chotigeat W., 2016. Ovarian transcriptome analysis of vitellogenic and non-Vitellogenic female banana shrimp (Fenneropenaeus Merguiensis). PLoS ONE 11(10) (cited 16 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Saetan, U., Nontasak, P., Palasin, K., Saelim, H., Wonglapsuwan, M., Mayakun, J., Pongparadon, S., & Chotigeat, W. (2021). Potential health benefits of fucoidan from the brown seaweeds Sargassum plagiophyllum and Sargassum polycystum (SCIE). Journal Of Applied Phycology, 33(5), 3357 - 3364.
2
Chaichanit, N., Saetan, U., Wonglapsuwan, M., & Chotigeat, W. (2020). Effect of the interaction between ribosomal protein L10a and insulin receptor on carbohydrate metabolism. Heliyon, 6(12), Article number e05714.