บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

อภิชาติ เพ็งดำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2560
Ph.D. (Electrical and Information Engineering) NIIGATA UNIVERSITY
ญี่ปุ่น
2560
วท.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2552
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57210964389
1
Phengdaam A., Nootchanat S., Ishikawa R., Lertvachirapaiboon C., Shinbo K., Kato K., Ekgasit S., Baba A., 2021. Improvement of organic solar cell performance by multiple plasmonic excitations using mixed-silver nanoprisms. Journal of Science: Advanced Materials and Devices 6(2): 264-270. (cited 13 times)
2
Phetsang S., Phengdaam A., Lertvachirapaiboon C., Ishikawa R., Shinbo K., Kato K., Mungkornasawakul P., Ounnunkad K., Baba A., 2019. Investigation of a gold quantum dot/plasmonic gold nanoparticle system for improvement of organic solar cells. Nanoscale Advances 1(2): 792-798. (cited 25 times)
3
Pangdam A., Nootchanat S., Lertvachirapaiboon C., Ishikawa R., Shinbo K., Kato K., Kaneko F., Ekgasit S., Baba A., 2017. Investigation of Gold Quantum Dot Enhanced Organic Thin Film Solar Cells. Particle and Particle Systems Characterization 34(11) (cited 11 times)
4
Pangdam A., Wongravee K., Nootchanat S., Ekgasit S., 2017. Urchin-like gold microstructures with tunable length of nanothorns. Materials and Design 130: 140-148. (cited 10 times)
5
Nootchanat S., Pangdam A., Ishikawa R., Wongravee K., Shinbo K., Kato K., Kaneko F., Ekgasit S., Baba A., 2017. Grating-coupled surface plasmon resonance enhanced organic photovoltaic devices induced by Blu-ray disc recordable and Blu-ray disc grating structures. Nanoscale 9(15): 4963-4971. (cited 29 times)
6
Pangdam A., Nootchanat S., Ishikawa R., Shinbo K., Kato K., Kaneko F., Thammacharoen C., Ekgasit S., Baba A., 2016. Effect of urchin-like gold nanoparticles in organic thin-film solar cells. Physical Chemistry Chemical Physics 18(27): 18500-18506. (cited 18 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Phengdaam, A., Nootchanat, S., Ishikawa, R., Lertvachirapaiboon, C., Shinbo, K., Kato, K., Ekgasit, S., & Baba, A. (2021). Improvement of organic solar cell performance by multiple plasmonic excitations using mixed-silver nanoprisms. Journal Of Science: Advanced Materials And Devices, 6(2), 264 - 270.
2
Nootchanat, S., Phengdaam, A., Ishikawa, R., Lertvachirapaiboon, C., Shinbo, K., Kato, K., Ekgasit, S., & Baba, A. (2019). Plasmonic-Enhanced Photocurrent Generation of Organic Photovoltaics Induced by 1D Grating and 2D Crossed Grating Structures. Journal Of Nanoscience And Nanotechnology, 19(8), 4727-4731.
3
Phengdaam, A., Phetsang, S., Lertvachirapaiboon, C., Ishikawa, R., Shinbo, K., Kato, K., Mungkornasawakul, P., Ounnunkad, K., & Baba, A. (2018). Investigation of a gold quantum dot/plasmonic gold nanoparticle system for improvement of organic solar cells. Nanoscale Advances, 10.1039, 1-7.