บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

อภิชาติ เพ็งดำ

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2560
Ph.D. (Electrical and Information Engineering) NIIGATA UNIVERSITY
ญี่ปุ่น
2560
วท.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2552
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Phengdaam, A., Nootchanat, S., Ishikawa, R., Lertvachirapaiboon, C., Shinbo, K., Kato, K., Ekgasit, S., & Baba, A. (2021). Improvement of organic solar cell performance by multiple plasmonic excitations using mixed-silver nanoprisms. Journal Of Science: Advanced Materials And Devices, 6(2), 264 - 270.
2
Nootchanat, S., Phengdaam, A., Ishikawa, R., Lertvachirapaiboon, C., Shinbo, K., Kato, K., Ekgasit, S., & Baba, A. (2019). Plasmonic-Enhanced Photocurrent Generation of Organic Photovoltaics Induced by 1D Grating and 2D Crossed Grating Structures. Journal Of Nanoscience And Nanotechnology, 19(8), 4727-4731.
3
Phengdaam, A., Phetsang, S., Lertvachirapaiboon, C., Ishikawa, R., Shinbo, K., Kato, K., Mungkornasawakul, P., Ounnunkad, K., & Baba, A. (2018). Investigation of a gold quantum dot/plasmonic gold nanoparticle system for improvement of organic solar cells. Nanoscale Advances, 10.1039, 1-7.