บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2560
Ph.D. (Mathematics) University of Illinois at Urbana-Champaign
สหรัฐอเมริกา
2555
M.Sc. (Mathematics) University of Illinois at Urbana-Champaign
สหรัฐอเมริกา
2552
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57211082084
1
Vichitkunakorn P., Emde S., Masae M., Glock C.H., Grosse E.H., 2024. Locating charging stations and routing drones for efficient automated stocktaking. European Journal of Operational Research (cited 0 times)
2
Sereekiatdilok T., Vichitkunakorn P., 2023. Biased Domination Games. Thai Journal of Mathematics 21(4): 775-784. (cited 0 times)
3
Vichitkunakorn P., Maungchang R., Tangjai W., 2023. On Nordhaus-Gaddum type relations of δ-complement graphs. Heliyon 9(6) (cited 1 times)
4
Zhou L., Shi W., Assanangkornchai S., Vichitkunakorn P., Tang J., 2022. Application of Bayesian networks to identify factors influencing acceptability of HIV pre-exposure prophylaxis in Guilin, China. Scientific Reports 12(1) (cited 2 times)
5
Masae M., Glock C.H., Vichitkunakorn P., 2021. A method for efficiently routing order pickers in the leaf warehouse. International Journal of Production Economics 234 (cited 14 times)
6
Masae M., Glock C.H., Vichitkunakorn P., 2020. Optimal order picker routing in a conventional warehouse with two blocks and arbitrary starting and ending points of a tour. International Journal of Production Research 58(17): 5337-5358. (cited 19 times)
7
Masae M., Glock C.H., Vichitkunakorn P., 2020. Optimal order picker routing in the chevron warehouse. IISE Transactions 52(6): 665-687. (cited 16 times)
8
Vichitkunakorn P., Vo T.N., Razzaghi M., 2020. A numerical method for fractional pantograph differential equations based on Taylor wavelets. Transactions of the Institute of Measurement and Control 42(7): 1334-1344. (cited 27 times)
9
Vichitkunakorn P., 2018. Conserved quantities of q-systems from dimer integrable systems. Electronic Journal of Combinatorics 25(1) (cited 1 times)
10
Vichitkunakorn P., 2016. Solutions to the T-systems with principal coeffcients. Electronic Journal of Combinatorics 23(2) (cited 1 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Sereekiatdilok, T., & Vichitkunakorn, P. (2023). Biased Domination Games (ESCI). Thai Journal Of Mathematics, 21(4), 775 - 784.
2
Vichitkunakorn, P., Maungchang, R., & Tangjai, W. (2023). On Nordhaus-Gaddum type relations of δ-complement graphs (SCIE) . Heliyon, 9(6), e16630.
3
Masae, M., Padungwech, W., & Vichitkunakorn, P. (2022). Evaluating the effects of different factors on the order picking efficiency in the single-block warehouse. Thai Journal Of Operations Research, 10(1), 94-102.
4
Masae, M., Boonreung, W., Hmadhloo, P., & Vichitkunakorn, P. (2022). Factors affecting the picking travel distance in the leaf warehouse. The Journal Of Applied Science, 21(1), 1-19.
5
Zhou, L., Shi, W., Assanangkornchai, S., Vichitkunakorn, P., & Tang, J. (2022). Application of Bayesian networks to identify factors influencing acceptability of HIV pre-exposure prophylaxis in Guilin, China(SCIE). Scientific Reports, 12(1), Article number 20542.
6
Masae, M., H. Glock, C., & Vichitkunakorn, P. (2021). A method for efficiently routing order pickers in the leaf warehouse (SCIE). International Journal Of Production Economics, 234, Article number 108069.
7
Masae, M., Glock, C., & Vichitkunakorn, P. (2020). Optimal order picker routing in a conventional warehouse with two blocks and arbitrary starting and ending points of a tour. International Journal Of Production Research, 58(17), 5337–5358.
8
Vichitkunakorn, P., Vo, T., & Razzaghi, M. (2020). A numerical method for fractional pantograph differential equations based on Taylor wavelets. Transactions Of The Institute Of Measurement And Control, 42(7), 1334–1344.
9
Masae, M., Glock, C., & Vichitkunakorn, P. (2020). Optimal order picker routing in the chevron warehouse. Iise Transactions, 52(6), 665-687.
10
Vichitkunakorn, P. (2018). Conserved quantities of q-systems from dimer integrable systems. Electronic Journal Of Combinatorics, 25(1), 43p.
11
วิจิตรคุณากร, ภ., ยุทธานันท์, บ., & พฤกษาพิทักษ์, ส. (2017). ลำดับ d และเมทริกซ์ของลำดับจำนวนเต็ม. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, 27(2), 89-101.