บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

ธิดารัตน์ พ่วงไพโรจน์

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2558
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2551
วท.ม. (Plant Science) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2547
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Plant Cytogenetics and
Molecular Plant Cytogenetics

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 56692821700
1
Manor R., Kumarnsit E., Samerphob N., Rujiralai T., Puangpairote T., Cheaha D., 2021. Characterization of pharmaco-EEG fingerprint and sleep-wake profiles of Lavandula angustifolia Mill. essential oil inhalation and diazepam administration in rats. Journal of Ethnopharmacology 276 (cited 0 times)
2
SOONTHORNKALUMP S., PUANGPAIROTE T., NIWESRAT S., LEONG-ŠKORNIČKOVÁ J., 2021. Curcuma lithophila and c. rufostriata (zingiberaceae), two new species from thailand, and additional notes on c. papilionacea. Thai Forest Bulletin (Botany) 49: 32-43. (cited 3 times)
3
Chow J., Puangpairote T., Anamthawat-Jónsson K., Umpunjun P., 2020. Karyotypic and molecular cytogenetic characterization of diploid and polyploid accessions of medicinal herbs in the genus Paris from northern Thailand. ScienceAsia 46(3): 297-307. (cited 1 times)
4
Chantanaorrapint S., Puangpairote T., Wai J., Chantanaorrapint A., 2017. Notes on Goodyera Lanceolata (Orchidaceae), a Mysterious Orchid Species. Polish Botanical Journal 62(2): 229-232. (cited 1 times)
5
Puangpairote T., Maknoi C., Jenjittikul T., Anamthawat-Jónsson K., Soontornchainaksaeng P., 2016. Natural triploidy in phyto-oestrogen producing Curcuma species and cultivars from Thailand. Euphytica 208(1): 47-61. (cited 8 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Soonthornkalump, S., Puangpairote, T., Niwesrat, S., & Leong-ŠkorniČkovÁ, J. (2021). Curcuma lithophila and c. rufostriata (zingiberaceae), two new species from thailand, and additional notes on c. papilionacea. Thai Forest Bulletin (botany), 49(1), 32-43.
2
Manor, R., Kumarnsit, E., Samerphob, N., Rujiralai, T., Puangpairote, T., & Cheaha, D. (2021). Characterization of pharmaco-EEG fingerprint and sleep-wake profiles of Lavandula angustifolia Mill. essential oil inhalation and diazepam administration in rats (SCIE). Journal Of Ethnopharmacology, 276, Article number 114193.
3
Chow, J., Puangpairote, T., Anamthawat-jonsson, K., & , P. (2020). Karyotypic and molecular cytogenetic characterization of diploid and polyploid accessions of medicinal herbs in the genus Paris from northern Thailand. Scienceasia, 46(3), 297-307.
4
Hiranphan, R., Hiranphan, P., Puangpairote, T., Prathep, A., & Eksomtramage, L. (2020). Karyomorphology of Three Halophila species (Hydrocharitaceae, Alismatales) from Haad Chao Mai National Park, Trang Province, Thailand. Chiang Mai Journal Of Science, 47(1), 57-63.
5
Peerakietkhajorn, S., & Puangpairote, T. (2019). Effects of Phosphorus on Survival and Growth of Fairy Shrimp, Streptocephalus sirindhornae // ผลของฟอสฟอรัสต่อการรอดตายและการเจริญเติบโตของไรน้านางฟ้าสิรินธร (Streptocephalus sirindhornae)). Burapha Science Journal, 24(2), 806-816.
6
Chantanaorrapint, S., Puangpairote, T., Sae Wai, J., & Chantanaorrapint, A. (2017). Notes on Goodyera Lanceolata (Orchidaceae), a Mysterious Orchid Species. Polish Botanical Journal, 62(2), 229-232.