บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2560
Dr.rer.nat. (Botany) University of Cologne
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2555
M.Sc. (Plant Science) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2552
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Mycorrhizal symbiosis and Plant physiology

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57204001679
2
Klinnawee L., Kaewchumnong K., Nualtem K., 2023. Effect of phosphorus deficiency on allelopathic activity of lowland indica rice. ScienceAsia 49(2): 184-191. (cited 0 times)
3
Saengwilai P.J., Bootti P., Klinnawee L., 2023. Responses of rubber tree seedlings (Hevea brasiliensis) to phosphorus deficient soils. Soil Science and Plant Nutrition 69(2): 78-87. (cited 3 times)
4
Nakaramontri Y., Boonluksiri Y., Sornsri P., Duangkhaw S., Udompongpaiboon P., Johns J., Klinnawee L., 2022. Composites of thermoplastic starch/natural rubber blends for fertilizer-releasing in agriculture. Industrial Crops and Products 187 (cited 5 times)
5
Tenzin U.W., Noirungsee N., Runsaeng P., Noppradit P., Klinnawee L., 2022. Dry-Season Soil and Co-Cultivated Host Plants Enhanced Propagation of Arbuscular Mycorrhizal Fungal Spores from Sand Dune Vegetation in Trap Culture. Journal of Fungi 8(10) (cited 4 times)
6
Nopphakat K., Runsaeng P., Klinnawee L., 2022. Acaulospora as the dominant arbuscular mycorrhizal fungi in organic lowland rice paddies improves phosphorus availability in soils. Sustainability (Switzerland) 14(1) (cited 8 times)
7
Klinnawee L., Noirungsee N., Nopphakat K., Runsaeng P., Chantarachot T., 2021. Flooding overshadows phosphorus availability in controlling the intensity of arbuscular mycorrhizal colonization in Sangyod Muang Phatthalung lowland indica rice. ScienceAsia 47(2): 202-210. (cited 13 times)
8
Xue L., Klinnawee L., Zhou Y., Saridis G., Vijayakumar V., Brands M., Dörmann P., Gigolashvili T., Turck F., Bucher M., 2018. AP2 transcription factor CBX1 with a specific function in symbiotic exchange of nutrients in mycorrhizal Lotus japonicus. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 115(39): E9239-E9246. (cited 62 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Chantarachot, T., & Klinnawee, L. (2023). Improvement of growth and phosphorus utilization efficiency in Thai rice (Oryza sativa L. ssp indica cv. Chaew Khing) by inoculation of arbuscular mycorrhizal fungi under high phosphorus supply (SCIE). Scienceasia, 49(3), Pages 311 - 319.
2
Saengwilai, P., Bootti, P., & Klinnawee, L. (2023). Responses of rubber tree seedlings (Hevea brasiliensis) to phosphorus deficient soils (SCIE). Soil Science And Plant Nutrition, 69(2), 78 - 87.
3
Klinnawee, L., Kaewchumnong, K., & Nualtem, K. (2023). Effect of phosphorus deficiency on allelopathic activity of lowland indica rice (SCIE). Scienceasia, 49(2), Pages 184 - 191.
4
Tenzin, U., Noirungsee, N., Runsaeng, P., Noppradit, P., & Klinnawee, L. (2022). Dry-Season Soil and Co-Cultivated Host Plants Enhanced Propagation of Arbuscular Mycorrhizal Fungal Spores from Sand Dune Vegetation in Trap Culture (SCIE). Journal Of Fungi, 8(10), Article No.1061.
5
Nakaramontri, Y., Boonluksiri, Y., Sornsri, P., Duangkhaw, S., Udompongpaiboon, P., Johns, J., & Klinnawee, L. (2022). Composites of thermoplastic starch/natural rubber blends for fertilizer-releasing in agriculture (SCIE). Industrial Crops And Products, 187, Article No.115522.
6
Nopphakat, K., Runsaeng, P., & Klinnawee, L. (2022). Acaulospora as the Dominant Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Organic Lowland Rice Paddies Improves Phosphorus Availability in Soils (SCIE) . Sustainability, 2022(14), 1-13.
7
Klinnawee, L., Noirungsee, N., Nopphakat, K., Runsaeng, P., & Chantarachot, T. (2021). Flooding overshadows phosphorus availability in controlling the intensity of arbuscular mycorrhizal colonization in Sangyod Muang Phatthalung lowland indica rice. Scienceasia, 47(2), 202-210.
8
Klinnawee, L., Sok, B., Duangpan, S., & Meesawat, U. (2020). Pup1-K46 Fosters Internal Phosphorus Accumulation in Lowland indica Rice. Asian Journal Of Plant Sciences, 19(3), 205-213.
9
Sok, B., Duangpan, S., Meesawat, U., & Klinnawee, L. (2019). Application of the Pup1-K46 Marker to Evaluate Phosphorus-Deficient Tolerance in Lowland Rice Cultivars from Southern Thailand. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว., 35(2), 17-30.