ผศ.ดร.

สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิชชาจารย์
พี่เลี้ยง PSU-TPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2557
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2549
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 56067460500
1
Sengnon N., Vonghirundecha P., Chaichan W., Juengwatanatrakul T., Onthong J., Kitprasong P., Sriwiriyajan S., Chittrakarn S., Limsuwanchote S., Wungsintaweekul J., 2023. Seasonal and Geographic Variation in Alkaloid Content of Kratom (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) from Thailand. Plants 12(4) (cited 10 times)
2
Nukitram J., Cheaha D., Sengnon N., Wungsintaweekul J., Limsuwanchote S., Kumarnsit E., 2022. Ameliorative effects of alkaloid extract from Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. Leaves on methamphetamine conditioned place preference in mice. Journal of Ethnopharmacology 284 (cited 9 times)
3
Limsuwanchote S., Putalun W., Tanaka H., Morimoto S., Keawpradub N., Wungsintaweekul J., 2018. Development of an immunochromatographic strip incorporating anti-mitragynine monoclonal antibody conjugated to colloidal gold for kratom alkaloids detection. Drug Testing and Analysis 10(7): 1168-1175. (cited 18 times)
4
Kitisripanya T., Udomsin O., Komaikul J., Inyai C., Limsuwanchote S., Yusakul G., Putalun W., 2018. A pilot pharmacokinetic study of miroestrol and deoxymiroestrol on rabbit sera using polyclonal antibody-based icELISA analysis. Phytotherapy Research 32(2): 365-369. (cited 2 times)
5
Limsuwanchote S., Putalun W., Keawpradub N., Tanaka H., Morimoto S., Wungsintaweekul J., 2017. Anti-mitragynine monoclonal antibody-based ELISA for determination of alkaloids in the kratom cocktail. Forensic Toxicology 35(1): 167-172. (cited 11 times)
6
Limsuwanchote S., Wungsintaweekul J., Keawpradub N., Putalun W., Morimoto S., Tanaka H., 2015. Development of indirect competitive ELISA for quantification of mitragynine in Kratom (Mitragyna speciosa (Roxb.) Korth.). Forensic Science International 244: 70-77. (cited 28 times)
7
Limsuwanchote S., Wungsintaweekul J., Yusakul G., Han J.Y., Sasaki-Tabata K., Tanaka H., Shoyama Y., Morimoto S., 2014. Preparation of a monoclonal antibody against notoginsenoside R1, a distinctive saponin from panax notoginseng, and its application to indirect competitive elisa. Planta Medica 80(4): 337-342. (cited 20 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Limsuwanchote, S., Sakunphueak, A., Boonrit, N., Hopkins, A., & Ruanglertboon, W. (2024). Analysing Credibility of Information on Thai Herbs Generated by the ChatGPT from Pharmacists' Perspectives. Thai Journal Of Pharmacy Practice, 16(4), 00.
2
Ruanglertboon, W., Limsuwanchote, S., Tungsukruthai, S., & Udomuksorn, W. (2024). A Scoping Review of Literature to Analyse the Interaction between Cannabis and Drugs Used in Non-Communicable Diseases. Thai Journal Of Pharmacy Practice, 16(3), 00.
3
Sengnon, N., Vonghirundecha, P., Chaichan, W., Juengwatanatrakul, T., Onthong, J., Kitprasong, P., Sriwiriyajan, S., Chittrakarn, S., Limsuwanchote, S., & Wungsintaweekul, J. (2023). Seasonal and Geographic Variation in Alkaloid Content of Kratom (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) from Thailand (SCIE). Plants, 12(4), Article number 949.
4
Nukitram, J., Cheaha, D., Sengnon, N., Wungsintaweekul, J., Limsuwanchote, S., & Kumarnsit, E. (2022). Ameliorative effects of alkaloid extract from Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. Leaves on methamphetamine conditioned place preference in mice (SCIE). Journal Of Ethnopharmacology, 284, Article number 114824.
5
Aung, W., Limsuwanchote, S., & Wungsintaweekul, J. (2021). Preparation of diterpenes-enriched extract from Croton stellatopilosus ohba leaves using enzyme- and ultrasonic-assisted extraction (ESCI). Pharmacognosy Research, 13(1), 22-27.
6
Wungsintaweekul, J., Perstwong, N., Limsuwanchote, S., & Keawpradub, N. (2019). Sodium nitroprusside triggers mitragynine biosynthesis in Kratom. Planta Medica, 85(18), 00.
7
Kitisripanya, T., Udomsin, O., Komaikul, J., Inyai, C., Limsuwanchote, S., Yusakul, G., & Putalun, W. (2018). A pilot pharmacokinetic study of miroestrol and deoxymiroestrol on rabbit sera using polyclonal antibody-based icELISA analysis. Phytotherapy Research, 32(2), 365-369.
8
Limsuwanchote, S., Putalun, W., Tanaka, H., Morimoto, S., Keawpradub, N., & Wungsintaweekul, J. (2018). Development of an immunochromatographic strip incorporating anti-mitragynine monoclonal antibody conjugated to colloidal gold for kratom alkaloids detection. Drug Testing And Analysis, 10(7), 1168-1175.