บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

พลสิทธิ์ สถาผลเดชา

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2558
ปร.ด. (Molecular Genetics and Genetic Engineering) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2552
วท.ม. (Molecular Genetics and Genetic Engineering) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2549
วท.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Molecular Biology

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 47661649700
1
Wirasit I., Udomkit A., Sathapondecha P., 2024. Long noncoding RNA profiling in hepatopancreas of Pacific white shrimp and its role in response to white spot syndrome virus infection. Fish and Shellfish Immunology 145 (cited 0 times)
2
Sathapondecha P., Suksri P., Nuanpirom J., Nakkanong K., Nualsri C., Whankaew S., 2024. Development of Gene-Based InDel Markers on Putative Drought Stress-Responsive Genes and Genetic Diversity of Durian (Durio zibethinus). Biochemical Genetics (cited 0 times)
3
Thammatinna K., Sinprasertporn A., Naknaen A., Samernate T., Nuanpirom J., Chanwong P., Somboonwiwat K., Pogliano J., Sathapondecha P., Thawonsuwan J., Nonejuie P., Chaikeeratisak V., 2023. Nucleus-forming vibriophage cocktail reduces shrimp mortality in the presence of pathogenic bacteria. Scientific Reports 13(1) (cited 1 times)
4
Nuanpirom J., Suksri P., Yodsawat P., Sangket U., Sathapondecha P., 2023. Transcriptome profiling of gonad-stimulating factors in thoracic ganglia and a potential role of Indian hedgehog gene in vitellogenesis of banana shrimp Fenneropenaeus merguiensis. Comparative Biochemistry and Physiology - Part D: Genomics and Proteomics 47 (cited 1 times)
5
Luenglusontigit P., Sathapondecha P., Saengsuwan P., Surachat K., Boonserm P., Singkhamanan K., 2023. Effects of Postbiotic from Bacteriocin-Like Inhibitory Substance Producing Enterococcus faecalis on Toxigenic Clostridioides difficile. Journal of Health Science and Medical Research 41(4) (cited 1 times)
6
Taneerat C., Olasard P., Suksri P., Whankaew S., Sathapondecha P., 2023. Identification and profiling of long non-coding RNAs during molt cycle: An involvement of lnc1182 in the molt of white shrimp, Litopenaeus vannamei. Aquaculture Reports 30 (cited 2 times)
7
Sathapondecha P., Nonsung M., Chotigeat W., 2022. Stimulatory effect of peritrophin on vitellogenesis in female banana shrimp, Fenneropenaeus merguiensis. Aquaculture Research 53(17): 6239-6253. (cited 0 times)
9
Sathitkowitchai W., Sathapondecha P., Angthong P., Srimarut Y., Malila Y., Nakkongkam W., Chaiyapechara S., Karoonuthaisiri N., Keawsompong S., Rungrassamee W., 2022. Isolation and Characterization of Mannanase-Producing Bacteria for Potential Synbiotic Application in Shrimp Farming. Animals 12(19) (cited 1 times)
10
Sathitkowitchai W., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Angthong P., Nuanpirom J., Sathapondecha P., Rungrassamee W., 2022. Complete Genome Sequences of Mannanase-Producing Bacillus and Niallia Strains Isolated from the Intestine of the Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon). Microbiology Resource Announcements 11(6) (cited 2 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Wirasit, I., Udomkit, A., & Sathapondecha, P. (2024). Long noncoding RNA profiling in hepatopancreas of Pacific white shrimp and its role in response to white spot syndrome virus infection (SCIE). Fish & Shellfish Immunology, 145, Article 109317.
2
Thammatinna, K., Sinprasertporn, A., Naknaen, A., Samernate, T., Nuanpirom, J., Chanwong, P., Somboonwiwat, K., Pogliano, J., Sathapondecha, P., Thawonsuwan, J., Nonejuie, P., & Chaikeeratisak, V. (2023). Nucleus-forming vibriophage cocktail reduces shrimp mortality in the presence of pathogenic bacteria (SCIE). Scientific Reports, 13(1), Article number 17844.
3
Luenglusontigit, P., Sathapondecha, P., Saengsuwan, P., Surachat, K., Boonserm, P., & Singkhamanan, K. (2023). Effects of Postbiotic from Bacteriocin-Like Inhibitory Substance Producing Enterococcus faecalis on Toxigenic Clostridioides difficile. Journal Of Health Science And Medical Research, 41(4), Article number e2023918.
4
Nuanpirom, J., Suksri, P., Yodsawat, P., Sangket, U., & Sathapondecha, P. (2023). Transcriptome profiling of gonad-stimulating factors in thoracic ganglia and a potential role of Indian hedgehog gene in vitellogenesis of banana shrimp Fenneropenaeus merguiensis (SCIE). Comparative Biochemistry And Physiology - Part D: Genomics And Proteomics, 47, Article number 101114.
5
Taneerat, C., Olasard, P., Suksri, P., Whankaew, S., & Sathapondecha, P. (2023). Identification and profiling of long non-coding RNAs during molting cycle: An involvement of lnc1182 in the molt of white shrimp, Litopenaeus vannamei (SCIE). Aquaculture Reports, 30, 101611.
6
Sathitkowitchai, W., Sathapondecha, P., Angthong, P., Srimarut, Y., Malila, Y., Nakkongkam, W., Chaiyapechara, S., Karoonuthaisiri, N., Keawsompong, S., & Rungrassamee, W. (2022). Isolation and Characterization of Mannanase-Producing Bacteria for Potential Synbiotic Application in Shrimp Farming (SCIE). Animals, 12(19), Article number 2583.
7
Sathitkowitchai, W., Wongsurawat, T., Jenjaroenpun, P., Angthong, P., Nuanpirom, J., Sathapondecha, P., & Rungrassamee, W. (2022). Complete Genome Sequences of Mannanase-Producing Bacillus and Niallia Strains Isolated from the Intestine of the Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) (ESCI). Microbiology Resource Announcements, 11(6), -.
8
Sangket, U., Yodsawat, P., Nuanpirom, J., & Sathapondecha, P. (2022). bestDEG: a web-based application automatically combines various tools to precisely predict differentially expressed genes (DEGs) from RNA-Seq data (SCIE). Peerj, 10, Article No.e14344.
9
Sathapondecha, P., Nonsung, M., & Chotigeat, W. (2022). Stimulatory effect of peritrophin on vitellogenesis in female banana shrimp, Fenneropenaeus merguiensis (SCIE). Aquaculture Research, 53(17), 6239 - 6253.
10
Nonsung, M., Sangket, U., Whankaew, S., & Sathapondecha, P. (2022). Potential receptors in Fenneropenaeus merguiensis ovary and role of saxophone, the bone morphogenetic protein receptor, in ovarian development (SCIE). Comparative Biochemistry And Physiology, Part A, 226, Article No.111141.
11
Sathapondecha, P., & Whankaew, S. (2021). Genetic Diversity Assessment Through Morphological, Biological, and Molecular Studies Among Thai Holy Basil Landraces and Commercial Cultivars (SCIE). Chiang Mai Journal Of Science, 48(6), 1500-1510.
12
Thepsuwan, T., Rungrassamee, W., Sangket, U., Whankaew, S., & Sathapondecha, P. (2021). Long non-coding RNA profile in banana shrimp, Fenneropenaeus merguiensis and the potential role of lncPV13 in vitellogenesis (SCIE). Comparative Biochemistry And Physiology A-molecular & Integrative Physiology, 261, Article number 111045.
13
Yodsawat, P., Nuanpirom, J., Sathapondecha, P., & Sangket, U. (2021). RNA-Seq dataset of thoracic ganglia transcriptome across four ovarian development stages in Fenneropenaeus merguiensis (ESCI). Data In Brief, 36, Article No.107053.
14
Sathapondecha, P., Boonsermsukchareon, L., & Whankeaw, S. (2021). Comparison of multiplex PCR kits for SCoT and SRAP genotyping in plants (SCIE). Plant Genetic Resources: Characterisation And Utilisation, 19(1), Article number 2100004 p.29 - 34.
15
Sathapondecha, P., & Chotigeat, W. (2019). Induction of vitellogenesis by glass bottom boat in the female banana shrimp, Fenneropenaeus merguiensis de Man.. General And Comparative Endocrinology, 270, 48-59.
16
Sathapondecha, P., Thepsuwan, T., & Chotigeat, W. (2019). Induction of vitellogenesis in female banana shrimp, Fenneropenaeus merguiensis by leucine-tyrosine-arginine motif-containing protein 5 (LYRM5). Aquaculture, 512, Article number 734292.
17
Sathapondecha, P., Panyim, S., & Udomkit, A. (2017). In vitro study of a putative role of gonad-inhibiting hormone in oocyte growth stimulation in Penaeus monodon. Aquaculture Research, 48(12), 5846-5853.
18
Sathapondecha, P., Panyim, S., & Udomkit, A. (2017). An essential role of Rieske domain oxygenase Neverland in the molting cycle of black tiger shrimp, Penaeus monodon. Comparative Biochemistry And Physiology, Part A, 213, 11-19.