บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

พลสิทธิ์ สถาผลเดชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2558
ปร.ด. (Molecular Genetics and Genetic Engineering) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2552
วท.ม. (Molecular Genetics and Genetic Engineering) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2549
วท.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Molecular Biology

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 47661649700
1
Sathitkowitchai W., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Angthong P., Nuanpirom J., Sathapondecha P., Rungrassamee W., 2022. Complete Genome Sequences of Mannanase-Producing Bacillus and Niallia Strains Isolated from the Intestine of the Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon). Microbiology Resource Announcements 11(6) (cited 0 times)
2
Nonsung M., Sangket U., Whankaew S., Sathapondecha P., 2022. Potential receptors in Fenneropenaeus merguiensis ovary and role of saxophone, the bone morphogenetic protein receptor, in ovarian development. Comparative Biochemistry and Physiology -Part A : Molecular and Integrative Physiology 266 (cited 0 times)
3
Sathapondecha P., Whankaew S., 2021. Genetic diversity assessment through morphological, biological, and molecular studies among thai holy basil landraces and commercial cultivars. Chiang Mai Journal of Science 48(6): 1500-1510. (cited 0 times)
4
Thepsuwan T., Rungrassamee W., Sangket U., Whankaew S., Sathapondecha P., 2021. Long non-coding RNA profile in banana shrimp, Fenneropenaeus merguiensis and the potential role of lncPV13 in vitellogenesis. Comparative Biochemistry and Physiology -Part A : Molecular and Integrative Physiology 261 (cited 1 times)
5
Yodsawat P., Nuanpirom J., Sathapondecha P., Sangket U., 2021. RNA-Seq dataset of thoracic ganglia transcriptome across four ovarian development stages in Fenneropenaeus merguiensis. Data in Brief 36 (cited 0 times)
6
Sathapondecha P., Boonsermsukchareon L., Whankeaw S., 2021. Comparison of multiplex PCR kits for SCoT and SRAP genotyping in plants. Plant Genetic Resources: Characterisation and Utilisation 19(1): 29-34. (cited 1 times)
8
Sathapondecha P., Chotigeat W., 2019. Induction of vitellogenesis by glass bottom boat in the female banana shrimp, Fenneropenaeus merguiensis de Man. General and Comparative Endocrinology 270: 48-59. (cited 1 times)
9
Sathapondecha P., Panyim S., Udomkit A., 2017. In vitro study of a putative role of gonad-inhibiting hormone in oocyte growth stimulation in Penaeus monodon. Aquaculture Research 48(12): 5846-5853. (cited 0 times)
10
Sathapondecha P., Panyim S., Udomkit A., 2017. An essential role of Rieske domain oxygenase Neverland in the molting cycle of black tiger shrimp, Penaeus monodon. Comparative Biochemistry and Physiology -Part A : Molecular and Integrative Physiology 213: 11-19. (cited 4 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Nonsung, M., Sangket, U., Whankaew, S., & Sathapondecha, P. (2022). Potential receptors in Fenneropenaeus merguiensis ovary and role of saxophone, the bone morphogenetic protein receptor, in ovarian development (SCIE). Comparative Biochemistry And Physiology, Part A, 226, Article No.111141.
2
Sathapondecha, P., & Whankaew, S. (2021). Genetic Diversity Assessment Through Morphological, Biological, and Molecular Studies Among Thai Holy Basil Landraces and Commercial Cultivars (SCIE). Chiang Mai Journal Of Science, 48(6), 1500-1510.
3
Thepsuwan, T., Rungrassamee, W., Sangket, U., Whankaew, S., & Sathapondecha, P. (2021). Long non-coding RNA profile in banana shrimp, Fenneropenaeus merguiensis and the potential role of lncPV13 in vitellogenesis (SCIE). Comparative Biochemistry And Physiology A-molecular & Integrative Physiology, 261, Article number 111045.
4
Yodsawat, P., Nuanpirom, J., Sathapondecha, P., & Sangket, U. (2021). RNA-Seq dataset of thoracic ganglia transcriptome across four ovarian development stages in Fenneropenaeus merguiensis (ESCI). Data In Brief, 36, Article No.107053.
5
Sathapondecha, P., Boonsermsukchareon, L., & Whankeaw, S. (2021). Comparison of multiplex PCR kits for SCoT and SRAP genotyping in plants (SCIE). Plant Genetic Resources: Characterisation And Utilisation, 19(1), Article number 2100004 p.29 - 34.
6
Sathapondecha, P., & Chotigeat, W. (2019). Induction of vitellogenesis by glass bottom boat in the female banana shrimp, Fenneropenaeus merguiensis de Man.. General And Comparative Endocrinology, 270, 48-59.
7
Sathapondecha, P., Thepsuwan, T., & Chotigeat, W. (2019). Induction of vitellogenesis in female banana shrimp, Fenneropenaeus merguiensis by leucine-tyrosine-arginine motif-containing protein 5 (LYRM5). Aquaculture, 512, Article number 734292.
8
Sathapondecha, P., Panyim, S., & Udomkit, A. (2017). In vitro study of a putative role of gonad-inhibiting hormone in oocyte growth stimulation in Penaeus monodon. Aquaculture Research, 48(12), 5846-5853.
9
Sathapondecha, P., Panyim, S., & Udomkit, A. (2017). An essential role of Rieske domain oxygenase Neverland in the molting cycle of black tiger shrimp, Penaeus monodon. Comparative Biochemistry And Physiology, Part A, 213, 11-19.