นางสาว

วิภาวรรณ วัชรพันธุ์

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2555
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Choopool, P., Sikong, L., & Kooptarnond, K. (2016). Oxalic acid assisted synthesis of the photochromic tungsten trioxide nanostructure. Journal Of Ceramic Processing Research, 17(12), 1230-1235.
2
Choopool, P., Sikong, L., & Kooptarnond, K. (2016). Oxalic acid assisted synthesis of the photochromic tungsten trioxide nanostructure. Journal Of Ceramic Processing Research, 17(12), 1230-1235.
3
Choopool, P., Sikong, L., & Kooptarnond, K. (2016). Oxalic acid assisted synthesis of the photochromic tungsten trioxide nanostructure. Journal Of Ceramic Processing Research, 17(12), 1230-1235.