บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาง

ณัฐรุจา สองเมืองหนู

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2556
บธ.บ. (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย