ดร.

กิติยา เอกเชวง

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2560
Doctor of Philosophy (Biochemistry) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2551
M.S. (Biochemistry) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
2548
B.S. (Biochemistry) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 55792451200
1
Deenamo N., Kuyyogsuy A., Khompatara K., Chanwun T., Ekchaweng K., Churngchow N., 2018. Salicylic acid induces resistance in rubber tree against phytophthora palmivora. International Journal of Molecular Sciences 19(7) (cited 40 times)
2
Kuyyogsuy A., Deenamo N., Khompatara K., Ekchaweng K., Churngchow N., 2018. Chitosan enhances resistance in rubber tree (Hevea brasiliensis), through the induction of abscisic acid (ABA). Physiological and Molecular Plant Pathology 102: 67-78. (cited 24 times)
4
Ekchaweng K., Khunjan U., Churngchow N., 2017. Molecular cloning and characterization of three novel subtilisin-like serine protease genes from Hevea brasiliensis. Physiological and Molecular Plant Pathology 97: 79-95. (cited 10 times)
5
Khunjan U., Ekchaweng K., Panrat T., Tian M., Churngchow N., 2016. Molecular cloning of HbPR-1 gene from rubber tree, expression of HbPR-1 gene in nicotiana benthamiana and its inhibition of phytophthora palmivora. PLoS ONE 11(6) (cited 11 times)
6
Ekchaweng K., Pornbanlualap S., Harinasut P., Apisitwanich S., 2012. Cloning and expression of Pyrroline-5-carboxylate synthetase from Eucalyptus camaldulensis (Dehnh.) under salt stress. Kasetsart Journal - Natural Science 46(6): 904-917. (cited 0 times)