ดร.

กรณ์สุดา ทิพย์อาสน์

อาจารย์
Fellow (UKPSF)

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2563
Ph.D. (Pharmacology) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
2559
M.Sc. (Pharmacology) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
2556
B.Sc. (Biology) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57216203813
1
Thipart K., Gruneck L., Phunikhom K., Sharpton T.J., Sattayasai J., Popluechai S., 2023. Dark-purple rice extract modulates gut microbiota composition in acetic acid– and indomethacin-induced inflammatory bowel disease in rats. International Microbiology 26(2): 423-434. (cited 4 times)
2
Thipart K., Phunikhom K., Noenplab A.N.L., Sattayasai J., 2021. Luem pua rice extract attenuates the severity of dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis in rats through cholinomimetic effects. International Journal of Applied Pharmaceutics 13(special issue 1): 5-8. (cited 2 times)
3
Thipart K., Phunikhom K., Noenplab A.N.L., Sattayasai J., 2020. Dark Purple Luem Pua rice extract reduces disease severity in rat models of inflammatory bowel disease. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 19(3): 629-636. (cited 2 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Thipart, K., Gruneck, L., Phunikhom, K., Sharpton, T., Sattayasai, J., & Popluechai, S. (2023). Dark-purple rice extract modulates gut microbiota composition in acetic acid– and indomethacin-induced inflammatory bowel disease in rats (SCIE). International Microbiology, 26(2), 423 - 434.