บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

กิตติศักดิ์ ชุมพงศ์

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2563
Ph.D. (Applied Mathematics and Computational Science) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2558
M.Sc. (Mathematics) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2555
B.Sc. (Mathematics) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Chumpong, K., Tanadkithirun, R., & Tantiwattanapaibul, C. (2022). Simple Closed-Form Formulas for Conditional Moments of Inhomogeneous Nonlinear Drift Constant Elasticity of Variance Process (SCIE). Symmetry, 14(7), Article No.1345.
2
Duangpan, A., Boonklurb, R., Chumpong, K., & Sutthimat, P. (2022). Analytical Formulas for Conditional Mixed Moments of Generalized Stochastic Correlation Process (SCIE). Symmetry, 14(5), Article No.897.