ดร.

บุญญกร บุญศรี

อาจารย์
Fellow (UKPSF)

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2563
Ph.D. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง(หลักสูตรนานาชาติ)) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2558
M.Sc. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง(หลักสูตรนานาชาติ)) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2555
B.Sc. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57210824952
1
Duangdara J., Boonsri B., Sayinta A., Supradit K., Thintharua P., Kumkate S., Suriyonplengsaeng C., Larbcharoensub N., Mingphruedhi S., Rungsakulkij N., Muangkaew P., Tangtawee P., Vassanasiri W., Suragul W., Janvilisri T., Tohtong R., Bates D.O., Wongprasert K., 2024. CP-673451, a Selective Platelet-Derived Growth Factor Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, Induces Apoptosis in Opisthorchis viverrini-Associated Cholangiocarcinoma via Nrf2 Suppression and Enhanced ROS. Pharmaceuticals 17(1) (cited 0 times)
2
Supradit K., Boonsri B., Duangdara J., Thitiphatphuvanon T., Suriyonplengsaeng C., Kangsamaksin T., Janvilisri T., Tohtong R., Yacqub-Usman K., Grabowska A.M., Bates D.O., Wongprasert K., 2022. Inhibition of serine/arginine-rich protein kinase-1 (SRPK1) prevents cholangiocarcinoma cells induced angiogenesis. Toxicology in Vitro 82 (cited 3 times)
3
Pariwatthanakun C., Rudtanatip T., Boonsri B., Pratoomthai B., Wongprasert K., 2021. In vitro evaluation of wound healing potential of sulfated galactans from red alga gracilaria fisheri in fibroblast cells. Songklanakarin Journal of Science and Technology 43(5): 1374-1381. (cited 1 times)
4
Boonsri B., Choowongkomon K., Kuaprasert B., Thitiphatphuvanon T., Supradit K., Sayinta A., Duangdara J., Rudtanatip T., Wongprasert K., 2021. Probing the anti-cancer potency of sulfated galactans on cholangiocarcinoma cells using synchrotron FTIR microspectroscopy, molecular docking, and in vitro studies. Marine Drugs 19(5) (cited 3 times)
5
Boonsri B., Yacqub-Usman K., Thintharua P., Myint K.Z., Sae-Lao T., Collier P., Suriyonplengsaeng C., Larbcharoensub N., Balasubramanian B., Venkatraman S., Egbuniwe I.U., Gomez D., Mukherjee A., Kumkate S., Janvilisri T., Zaitoun A.M., Kuakpaetoon T., Tohtong R., Grabowska A.M., Bates D.O., Wongprasert K., 2021. Effect of Combining EGFR Tyrosine Kinase Inhibitors and Cytotoxic Agents on Cholangiocarcinoma Cells. Cancer Research and Treatment 53(2): 457-470. (cited 9 times)
6
Rudtanatip T., Boonsri B., Praiboon J., Wongprasert K., 2019. Bioencapsulation efficacy of sulfated galactans in adult Artemia salina for enhancing immunity in shrimp Litopenaeus vannamei. Fish and Shellfish Immunology 94: 90-98. (cited 15 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Supradit, K., Boonsri, B., Duangdara, J., Thitiphatphuvanon, T., Suriyonplengsaeng, C., Kangsamaksin, T., Janvilisri, T., Tohtong, R., Yacqub-usman, K., Grabowska, A., Bates, D., & Wongprasert, K. (2022). Inhibition of serine/arginine-rich protein kinase-1 (SRPK1) prevents cholangiocarcinoma cells induced angiogenesis (SCIE) . Toxicology In Vitro, 82, Article number 105385.