บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

มรรษภูมิ เดชเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2563
Ph.D. (Biology) University of Innsbruck
Austria
2558
M.Sc. (Biology) Ludwig Maximilian University of Munich
เยอรมนี
2556
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 56133177400
1
Detcharoen M., Jiggins F.M., Schlick-Steiner B.C., Steiner F.M., 2023. Wolbachia endosymbiotic bacteria alter the gut microbiome in the fly Drosophila nigrosparsa. Journal of Invertebrate Pathology 198 (cited 0 times)
2
Detcharoen M., Bumrungsri S., Voravuthikunchai S.P., 2023. Complete Genome of Rose Myrtle, Rhodomyrtus tomentosa, and Its Population Genetics in Thai Peninsula. Plants 12(8) (cited 0 times)
3
Detcharoen M., Nilsai A., 2023. Low Endosymbiont Incidence in Drosophila Species Across Peninsula Thailand. Microbial Ecology 85(2): 730-736. (cited 0 times)
4
Weiland S.O., Detcharoen M., Schlick-Steiner B.C., Steiner F.M., 2022. Analyses of locomotion, wing morphology, and microbiome in Drosophila nigrosparsa after recovery from antibiotics. MicrobiologyOpen 11(3) (cited 4 times)
5
Detcharoen M., Schilling M.P., Arthofer W., Schlick-Steiner B.C., Steiner F.M., 2021. Differential gene expression in Drosophila melanogaster and D. nigrosparsa infected with the same Wolbachia strain. Scientific Reports 11(1) (cited 8 times)
7
Detcharoen M., Arthofer W., Jiggins F.M., Steiner F.M., Schlick-Steiner B.C., 2020. Wolbachia affect behavior and possibly reproductive compatibility but not thermoresistance, fecundity, and morphology in a novel transinfected host, Drosophila nigrosparsa. Ecology and Evolution 10(10): 4457-4470. (cited 7 times)
8
Detcharoen M., Arthofer W., Sch lick-Steiner B.C., Steiner F.M., 2019. Wolbachia megadiversity: 99% of these microorganismic manipulators unknown. FEMS Microbiology Ecology 95(11) (cited 9 times)
9
Hawlitschek O., Morinière J., Lehmann G.U.C., Lehmann A.W., Kropf M., Dunz A., Glaw F., Detcharoen M., Schmidt S., Hausmann A., Szucsich N.U., Caetano-Wyler S.A., Haszprunar G., 2017. DNA barcoding of crickets, katydids and grasshoppers (Orthoptera) from Central Europe with focus on Austria, Germany and Switzerland. Molecular Ecology Resources 17(5): 1037-1053. (cited 70 times)
10
Nguyen V.X., Detcharoen M., Tuntiprapas P., Soe-Htun U., Sidik J.B., Harah M.Z., Prathep A., Papenbrock J., 2014. Genetic species identification and population structure of Halophila (Hydrocharitaceae) from the Western Pacific to the Eastern Indian Ocean. BMC Evolutionary Biology 14(1) (cited 52 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Detcharoen, M., Jiggins, F., Schlick-steiner, B., & Steiner, F. (2023). Wolbachia endosymbiotic bacteria alter the gut microbiome in the fly Drosophila nigrosparsa (SCIE). Journal Of Invertebrate Pathology, 198, Article number 107915.
2
Detcharoen, M., Bumrungsri, S., & Voravuthikunchai, S. (2023). Complete Genome of Rose Myrtle, Rhodomyrtus tomentosa, and Its Population Genetics in Thai Peninsula (SCIE). Plants-basel, 1(8), 1582.
3
Detcharoen, M., & Nilsai, A. (2023). Low Endosymbiont Incidence in Drosophila Species Across Peninsula Thailand (SCIE). Microbial Ecology, 85, 730–736.
4
Weiland, S., Detcharoen, M., Schlick-steiner, B., & Steiner, F. (2022). Analyses of locomotion, wing morphology, and microbiome in Drosophila nigrosparsa after recovery from antibiotics (SCIE). Microbiologyopen , 11(3), Article number e1291.
5
Nilsai, A., Detcharoen, M., Nunes Godeiro, N., & Jantarit, S. (2021). Four new species of troglomorphic Coecobrya Yosii, 1956 (Collembola, Entomobryidae) from Thailand based on morphological and molecular evidence, with an updated key of Thai troglomorphic species (SCIE). Subterranean Biology, 41, 1-42.