บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาย

อนุชิต ดาราไกร

นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
3547
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
25
วท.ม. (นิเวศวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Pattarach, K., Titioatchasai, J., Darakrai, A., & Mayakun, J. (2018). Effects of wave exposure and shore level on seagrass abundance and distribution in the intertidal community. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 40(6), 1446-1450.
2
Prathep, A., Kaewsrikhaw, R., Mayakun, J., & Darakrai, A. (2018). The effects of light intensity and temperature on the calcification rate of Halimeda macroloba. Journal Of Applied Phycology, 00, 1-8.