ดร.

สุภัทรา พงศ์ภราดร

นักวิจัยหลังปริญญาเอก

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2559
ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2553
วท.ม. (นิเวศวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2549
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Sengkhim, R., Peerakietkhajorn, S., Jeanmard, N., Pongparadon, S., Muangnil, P., Thitiphatphuvanon, T., Surinlert, P., & Tipbunjong, C. (2021). Effects of Sargassum plagiophyllum extract pretreatment on tissue histology of constipated mice (SCIE). Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 20(11), 2339-2346.
2
Pongparadon, S., Nooek, S., & Prathep, A. (2020). Phenotypic plasticity and morphological adaptation of Halimeda opuntia (Bryopsidales, Chlorophyta) to light intensity. Phycological Research, 68(2), 115-125.