บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

ธีรพงศ์ ไพโรจน์ศิริกุล

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2560
Ph.D. (Chemistry) UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO
สหรัฐอเมริกา
2554
M.Sc. (Chemistry) UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO
สหรัฐอเมริกา
2551
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57194016061
1
Aprà E., Bylaska E.J., De Jong W.A., Govind N., Kowalski K., Straatsma T.P., Valiev M., Van Dam H.J.J., Alexeev Y., Anchell J., Anisimov V., Aquino F.W., Atta-Fynn R., Autschbach J., Bauman N.P., Becca J.C., Bernholdt D.E., Bhaskaran-Nair K., Bogatko S., Borowski P., Boschen J., Brabec J., Bruner A., Cauët E., Chen Y., Chuev G.N., Cramer C.J., Daily J., Deegan M.J.O., Dunning T.H., Dupuis M., Dyall K.G., Fann G.I., Fischer S.A., Fonari A., Früchtl H., Gagliardi L., Garza J., Gawande N., Ghosh S., Glaesemann K., Götz A.W., Hammond J., Helms V., Hermes E.D., Hirao K., Hirata S., Jacquelin M., Jensen L., Johnson B.G., Jónsson H., Kendall R.A., Klemm M., Kobayashi R., Konkov V., Krishnamoorthy S., Krishnan M., Lin Z., Lins R.D., Littlefield R.J., Logsdail A.J., Lopata K., Ma W., Marenich A.V., Martin Del Campo J., Mejia-Rodriguez D., Moore J.E., Mullin J.M., Nakajima T., Nascimento D.R., Nichols J.A., Nichols P.J., Nieplocha J., Otero-De-La-Roza A., Palmer B., Panyala A., Pirojsirikul T., Peng B., Peverati R., Pittner J., Pollack L., Richard R.M., Sadayappan P., Schatz G.C., Shelton W.A., Silverstein D.W., Smith D.M.A., Soares T.A., Song D., Swart M., Taylor H.L., Thomas G.S., Tipparaju V., Truhlar D.G., Tsemekhman K., Van Voorhis T., Vázquez-Mayagoitia A., Verma P., Villa O., Vishnu A., , , , , , , , , , , , , , , 2020. NWChem: Past, present, and future. Journal of Chemical Physics 152(18) (cited 349 times)
2
Kreaunakpan J., Chainok K., Halcovitch N.R., Tiekink E.R.T., Pirojsirikul T., Saithong S., 2020. Crystal and molecular structures of a binuclear mixed ligand complex of silver(I) with thiocyanate and 1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications 76: 42-47. (cited 0 times)
3
Pirojsirikul T., Götz A., Weare J., Walker R., Kowalski K., Valiev M., 2017. Combined quantum-mechanical molecular mechanics calculations with NWChem and AMBER: Excited state properties of green fluorescent protein chromophore analogue in aqueous solution. Journal of Computational Chemistry 38(18): 1631-1639. (cited 3 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Kreaunakpan, J., Chainok, K., Halcovitch, N., Tiekink, E., Pirojsirikul, T., & Saithong, S. (2020). Crystal and mol­ecular structures of a binuclear mixed ligand complex of silver(I) with thio­cyanate and 1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione. Acta Crystallographica Section E-crystallographic Communications, 76, 42-47.