นาย

เจริญจิตต์ ลูกทอง

ช่างประปา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2548
ปวส. (เครื่องกล) วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร
ไทย