ดร.

นิฟารีดา เสมอภพ

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2561
ปร.ด. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2556
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57194282726
1
Manor R., Cheaha D., Perimal E., Sathirapanya P., Kumarnsit E., Samerphob N., 2023. The Decline of Cortical Beta Oscillation on the Function of Eye-hand Coordination in the Healthy Elderly. In Vivo 37(4): 1649-1657. (cited 0 times)
2
Manor R., Cheaha D., Kumarnsit E., Samerphob N., 2023. Age-related Deterioration of Alpha Power in Cortical Areas Slowing Motor Command Formation in Healthy Elderly Subjects. In Vivo 37(2): 679-684. (cited 0 times)
3
Cheaha D., Basor N., Sa-I N., Kumarnsit E., Chaikul A., Samerphob N., 2023. Jasmine essential oil promotes delta-beta power activities in the dorsal hippocampus under slow wave sleep promotion. Songklanakarin Journal of Science and Technology 45(1): 1-10. (cited 0 times)
4
Reakkamnuan C., Cheaha D., Kumarnsit E., Samerphob N., 2023. Dopamine Improves Low Gamma Activities in the Dorsal Striatum of Haloperidol-induced Motor Impairment Mice. In Vivo 37(1): 304-309. (cited 1 times)
5
Kwangjai J., Cheaha D., Manor R., Sa-ih N., Samerphob N., Issuriya A., Wattanapiromsakul C., Kumarnsit E., 2021. Modification of brain waves and sleep parameters by Citrus reticulata Blanco. cv. Sai-Nam-Phueng essential oil. Biomedical Journal 44(6): 727-738. (cited 9 times)
6
Manor R., Kumarnsit E., Samerphob N., Rujiralai T., Puangpairote T., Cheaha D., 2021. Characterization of pharmaco-EEG fingerprint and sleep-wake profiles of Lavandula angustifolia Mill. essential oil inhalation and diazepam administration in rats. Journal of Ethnopharmacology 276 (cited 10 times)
7
Reakkamnuan C., Cheaha D., Samerphob N., Sa-ih N., Kumarnsit E., 2021. Adaptive changes in local field potential oscillation associated with morphine conditioned place preference in mice. Physiology and Behavior 235 (cited 4 times)
8
Sa-Ih N., Reakkamnuan C., Samerphob N., Cheaha D., Niyomdecha S., Kumarnsit E., 2020. Local field potential power spectra and locomotor activity following treatment with pseudoephedrine in mice. Acta Neurobiologiae Experimentalis 80(1): 19-31. (cited 6 times)
9
Samerphob N., Cheaha D., Issuriya A., Chatpun S., Lertwittayanon W., Jensen O., Kumarnsit E., 2020. Changes in neural network connectivity in mice brain following exposures to palatable food. Neuroscience Letters 714 (cited 5 times)
10
Samerphob N., Issuriya A., Cheaha D., Chatpun S., Jensen O., Kumarnsit E., 2019. Beta and gamma synchronous oscillations in neural network activity in mice-induced by food deprivation. Neuroscience Letters 709 (cited 1 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Cheaha, D., Basor, N., Sa-ih, N., Kumarnsit, E., Chaikul, A., & Samerphob, N. (2023). Jasmine essential oil promotes delta-beta power activities in the dorsal hippocampus under slow wave sleep promotion. Songklanakarin Journal Of Science And Technology (sjst), 45(1), 1-10.
2
Manor, R., Cheaha, D., Perimal, E., Sathirapanya, P., Kumarnsit, E., & Samerphob, N. (2023). The Decline of Cortical Beta Oscillation on the Function of Eye-hand Coordination in the Healthy Elderly. In Vivo, 37(4), 1649 - 1657.
3
Raekkhamnuan, C., Cheaha, D., Samerphob, N., Nukitram, J., & Kumarnsit, E. (2023). Differential local field potential oscillations in the dorsal striatum and locomotor activity induced by morphine and haloperidol in mice (SCIE) . Acta Neurobiologiae Experimentalis, 83(2), 140 - 153.
4
Manor, R., Cheaha, D., Kumarnsit, E., & Samerphob, N. (2023). Age-related Deterioration of Alpha Power in Cortical Areas Slowing Motor Command Formation in Healthy Elderly Subjects (SCIE). In Vivo, 37(2), Pages 679 - 684.
5
Raekkhamnuan, C., Cheaha, D., Kumarnsit, E., & Samerphob, N. (2023). Dopamine Improves Low Gamma Activities in the Dorsal Striatum of Haloperidol-induced Motor Impairment Mice (SCIE). In Vivo, 37(1), 304 - 309.
6
Samerphob, N., Cheaha, D., Issuriya, A., Kumarnsit, E., & Manor, R. (2022). Cognitive arousal assessment from central to peripheral nervous functions in school-age children. International Journal Of Child Development And Mental Health, 10(1), 41–49.
7
Kwangjai, J., Cheaha, D., Manor, R., Sa-ih, N., Samerphob, N., Issuriya, A., Wattanapiromsakul, C., & Kumarnsit, E. (2021). Modification of brain waves and sleep parameters by Citrus reticulata Blanco. cv. Sai-Nam-Phueng essential oil (SCIE). Biomedical Journal, 44(6), 727-738.
8
Manor, R., Kumarnsit, E., Samerphob, N., Rujiralai, T., Puangpairote, T., & Cheaha, D. (2021). Characterization of pharmaco-EEG fingerprint and sleep-wake profiles of Lavandula angustifolia Mill. essential oil inhalation and diazepam administration in rats (SCIE). Journal Of Ethnopharmacology, 276, Article number 114193.
9
Raekkhamnuan, C., Cheaha, D., Samerphob, N., Sa-ih, N., & Kumarnsit, E. (2021). Adaptive changes in local field potential oscillation associated with morphine conditioned place preference in mice. Physiology, 235, Article number 113396.
10
Samerphob, N., Cheaha, D., Issuriya, A., Chatpun, S., Lertwittayanon, W., Jensen, O., & Kumarnsit, E. (2020). Changes in neural network connectivity in mice brain following exposures to palatable food. Neuroscience Letters, 714(2020), Article number 134542.
11
Sa-ih, N., Raekkhamnuan, C., Samerphob, N., Cheaha, D., Niyomdecha, S., & Kumarnsit, E. (2020). Local field potential power spectra and locomotor activity following treatment with pseudoephedrine in mice. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 80(1), 19-31.
12
Issuriya, A., Kumarnsit, E., Raekkhamnuan, C., Samerphob, N., Sathirapanya, P., & Cheaha, D. (2019). Dexamethasone induces alterations of slow wave oscillation, rapid eye movement sleep and high-voltage spindle in rats. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 79(3), 251-260.
13
Samerphob, N., Issuriya, A., Cheaha, D., Chatpun, S., Jensen, O., & Kumarnsit, E. (2019). Beta and gamma synchronous oscillations in neural network activity in mice-induced by food deprivation. Neuroscience Letters, 709, Article number 134398.