นางสาว

จอมใจ บุญกาญจน์

ผู้ช่วยวิจัย

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2560
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย