บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

เอกราช นวลละออง

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2560
ปร.ด. (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2553
วท.ม. (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2549
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57191501932
1
Satjarak J., Thongprajukaew K., Kaewtapee C., Suanyuk N., Klomklao S., Nualla-ong A., Saelim H., Preedaphol K., 2022. Post-prandial changes in digestive enzymes and chyme characteristics of bigfin reef squid (Sepioteuthis lessoniana). Aquaculture 548 (cited 0 times)
2
Sonthirod C., U-thoomporn S., Naktang C., Pootakham W., Tangphatsornruang S., Promdam R., Nualla-ong A., Pongparadon S., 2022. The complete mitogenome of the Thai soldier crab Mictyris thailandensis Davie, Wisespongpand & Shih, 2013 (Crustacea: Decapoda: Mictyridae). Mitochondrial DNA Part B: Resources 7(1): 300-302. (cited 1 times)
3
Rasmusson L.M., Nualla-Ong A., Wutiruk T., Björk M., Gullström M., Buapet P., 2021. Sensitivity of photosynthesis to warming in two similar species of the aquatic angiosperm ruppia from tropical and temperate habitats. Sustainability (Switzerland) 13(16) (cited 3 times)
6
Nualla-Ong A., Saelim H., Kongton K., Phongdara A., 2017. Biological activity of Penaeus monodon GILT in shrimp pathogen protection. Songklanakarin Journal of Science and Technology 39(2): 261-268. (cited 2 times)
7
Tanskul S., Srisai S., Nualla-Ong A., 2016. A purple non-sulfur bacterium producing polyhydroxybutyrate and the conserved region of PHA synthase gene. Bioscience Journal 32(5): 1341-1351. (cited 2 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Satjarak, J., Thongprajukaew, K., Kaewtapee, C., Suanyuk, N., Klomklao, S., Nualla-ong, A., Saelim, H., & Preedaphol, K. (2022). Post-prandial changes in digestive enzymes and chyme characteristics of bigfin reef squid (Sepioteuthis lessoniana) (SCIE). Aquaculture, 548, Article number 737706.
2
M. Rasmusson, L., Nualla-ong, A., Wutiruk, T., Björk, M., Gullström, M., & Buapet, P. (2021). Sensitivity of photosynthesis to warming in two similar species of the aquatic angiosperm ruppia from tropical and temperate habitats (SCIE/SSCI). Sustainability, 13(16), Article number 9433.
3
Nualla-ong, A., Phongdara, A., & Buapet, P. (2020). Copper and zinc differentially affect root glutathione accumulation and phytochelatin synthase gene expression of Rhizophora mucronata seedlings : Implications for mechanisms underlying trace metal tolerance. Ecotoxicology And Environmental Safety, 205, Article 111175.