บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล

อาจารย์
Fellow (UKPSF)

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2562
Ph.D. Imperial College London
United Kingdom
2557
M.Sc. Imperial College London
United Kingdom
2556
B.Sc. Korea Advanced Institute of Science and Technolgy
เกาหลี

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57193096182
1
Ittisoponpisan S., Islam S.A., Khanna T., Alhuzimi E., David A., Sternberg M.J.E., 2019. Can Predicted Protein 3D Structures Provide Reliable Insights into whether Missense Variants Are Disease Associated?. Journal of Molecular Biology 431(11): 2197-2212. (cited 145 times)
2
Ittisoponpisan S., David A., 2018. Structural biology helps interpret variants of uncertain significance in genes causing endocrine and metabolic disorders. Journal of the Endocrine Society 2(8): 842-854. (cited 3 times)
3
Ittisoponpisan S., Alhuzimi E., Sternberg M., David A., 2017. Landscape of Pleiotropic Proteins Causing Human Disease: Structural and System Biology Insights. Human Mutation 38(3): 289-296. (cited 17 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Ittisoponpisan, S., & Jeerapan, I. (2021). In Silico Analysis of Glucose Oxidase from Aspergillus niger: Potential Cysteine Mutation Sites for Enhancing Protein Stability (SCIE). Bioengineering, 8(11), Article Number 188.