บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2562
Ph.D. (Lift Sciences Research) Imperial College London
United Kingdom
2557
M.Sc. (Bioinformatics and Theroretical Systems Biology) Imperial College London
United Kingdom
2556
B.Sc. (Bio and Brain Engineering) Korea Advanced Institute of Science and Technolgy
เกาหลี

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57193096182
1
2
Rasitanon N., Ittisoponpisan S., Kaewpradub K., Jeerapan I., 2023. Wearable Electrodes for Lactate: Applications in Enzyme-Based Sensors and Energy Biodevices. Analysis and Sensing 3(4) (cited 5 times)
3
Chaisawasd P., Ittisoponpisan S., 2023. Computational analysis of the novel Thailand-specific mutations in SARS-CoV-2 spike glycoprotein sequences. ScienceAsia 49(1): 77-84. (cited 1 times)
4
Ittisoponpisan S., Kaipan C., Ruang-On S., Thaiphan R., Songsri-In K., 2022. Pushing the Accuracy of Thai Food Image Classification with Transfer Learning. Engineering Journal 26(10): 57-71. (cited 4 times)
5
Ittisoponpisan S., Yahangkiakan S., Sternberg M.J.E., David A., 2022. The SARS-CoV-2 infections in Thailand: Analysis of spike mutations complemented by protein structure insights. Songklanakarin Journal of Science and Technology 44(5): 1201-1208. (cited 0 times)
6
Jaroenkit N., Ittisoponpisan S., 2022. Potential human protein targets of cannabidiol revealed by computer-aided structural analysis. Maejo International Journal of Science and Technology 16(3): 208-222. (cited 0 times)
8
Ittisoponpisan S., Islam S.A., Khanna T., Alhuzimi E., David A., Sternberg M.J.E., 2019. Can Predicted Protein 3D Structures Provide Reliable Insights into whether Missense Variants Are Disease Associated?. Journal of Molecular Biology 431(11): 2197-2212. (cited 289 times)
9
Ittisoponpisan S., David A., 2018. Structural biology helps interpret variants of uncertain significance in genes causing endocrine and metabolic disorders. Journal of the Endocrine Society 2(8): 842-854. (cited 6 times)
10
Ittisoponpisan S., Alhuzimi E., Sternberg M., David A., 2017. Landscape of Pleiotropic Proteins Causing Human Disease: Structural and System Biology Insights. Human Mutation 38(3): 289-296. (cited 20 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Jaroenkit, N., & Ittisoponpisan, S. (2024). Computational identification of human targets of mitragynine – the main active compound of Mitragyna speciosa (SCIE). Scienceasia, 50(1), Article number 2024023.
2
Chaisawasd, P., & Ittisoponpisan, S. (2023). Computational analysis of the novel Thailand-specific mutations in SARS-CoV-2 spike glycoprotein sequences (SCIE). Scienceasia, 49(1), Pages 77 - 84.
3
Ittisoponpisan, S., Yahangkiakan, C., Sternberg, M., & David, A. (2022). The SARS-CoV-2 infections in Thailand: Analysis of spike mutations complemented by protein structure insights. Songklanakarin Journal Of Science And Technology , 44(5), 1201 - 1208.
4
Jaroenkij, N., & Ittisoponpisan, S. (2022). Potential human protein targets of cannabidiol revealed by computer-aided structural analysis (SCIE). Maejo International Journal Of Science And Technology, 16(3), 208 - 222.
5
Ittisoponpisan, S., Kaipan, C., Ruang-on, S., Thaiphan, R., & Songsri-in, K. (2022). Pushing the Accuracy of Thai Food Image Classification with Transfer Learning (ESCI). Engineering Journal-thailand, 26(10), 57 - 71.
6
Ittisoponpisan, S., & Jeerapan, I. (2021). In Silico Analysis of Glucose Oxidase from Aspergillus niger: Potential Cysteine Mutation Sites for Enhancing Protein Stability (SCIE). Bioengineering, 8(11), Article Number 188.