บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล

อาจารย์
Fellow (UKPSF)

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2562
Ph.D. (Lift Sciences Research) Imperial College London
United Kingdom
2557
M.Sc. (Bioinformatics and Theroretical Systems Biology) Imperial College London
United Kingdom
2556
B.Sc. (Bio and Brain Engineering) Korea Advanced Institute of Science and Technolgy
เกาหลี

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57193096182
1
Ittisoponpisan S., Kaipan C., Ruang-On S., Thaiphan R., Songsri-In K., 2022. Pushing the Accuracy of Thai Food Image Classification with Transfer Learning. Engineering Journal 26(10): 57-71. (cited 0 times)
2
Ittisoponpisan S., Yahangkiakan S., Sternberg M.J.E., David A., 2022. The SARS-CoV-2 infections in Thailand: Analysis of spike mutations complemented by protein structure insights. Songklanakarin Journal of Science and Technology 44(5): 1201-1208. (cited 0 times)
3
Jaroenkit N., Ittisoponpisan S., 2022. Potential human protein targets of cannabidiol revealed by computer-aided structural analysis. Maejo International Journal of Science and Technology 16(3): 208-222. (cited 0 times)
5
Ittisoponpisan S., Islam S.A., Khanna T., Alhuzimi E., David A., Sternberg M.J.E., 2019. Can Predicted Protein 3D Structures Provide Reliable Insights into whether Missense Variants Are Disease Associated?. Journal of Molecular Biology 431(11): 2197-2212. (cited 183 times)
6
Ittisoponpisan S., David A., 2018. Structural biology helps interpret variants of uncertain significance in genes causing endocrine and metabolic disorders. Journal of the Endocrine Society 2(8): 842-854. (cited 5 times)
7
Ittisoponpisan S., Alhuzimi E., Sternberg M., David A., 2017. Landscape of Pleiotropic Proteins Causing Human Disease: Structural and System Biology Insights. Human Mutation 38(3): 289-296. (cited 19 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Ittisoponpisan, S., Yahangkiakan, C., Sternberg, M., & David, A. (2022). The SARS-CoV-2 infections in Thailand: Analysis of spike mutations complemented by protein structure insights. Songklanakarin Journal Of Science And Technology , 44(5), 1201 - 1208.
2
Jaroenkij, N., & Ittisoponpisan, S. (2022). Potential human protein targets of cannabidiol revealed by computer-aided structural analysis (SCIE). Maejo International Journal Of Science And Technology, 16(3), 208 - 222.
3
Ittisoponpisan, S., Kaipan, C., Ruang-on, S., Thaiphan, R., & Songsri-in, K. (2022). Pushing the Accuracy of Thai Food Image Classification with Transfer Learning (ESCI). Engineering Journal-thailand, 26(10), 57 - 71.
4
Ittisoponpisan, S., & Jeerapan, I. (2021). In Silico Analysis of Glucose Oxidase from Aspergillus niger: Potential Cysteine Mutation Sites for Enhancing Protein Stability (SCIE). Bioengineering, 8(11), Article Number 188.